Ермэлыкъхэр зэпыухэрэп

Зыгъэпсэфыгъо мафэ­хэм зэхащэрэ ермэлыкъ­хэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ щызэпыухэрэп. Ахэр, хабзэ зэрэхъугъэу, урамхэу Советскэм ыкIи Димитровым ыцIэ зыхьырэм шэмбэтым ащызэхащэх.

Сурэтыр: Анцокъо Ирин.

Джащ фэдэу бэдзэрэу «Казачий» зыфиIорэм щы­кIорэ сатыури зыгъэпсэфы­гъо ермэлыкъхэм аха­лъытэ. Ахэм ахэлэжьэнэу гурытымкIэ щэкIуи 130-рэмэ зарагъэтхы. Ахэр Мыекъуапэ, ащ къыпэIулъ псэупIэхэм, Кощхьэблэ, Шэуджэн, Красногвардейскэ ыкIи Джэджэ районхэм, джащ фэдэу Пшызэ шъолъырым къарыкIыгъэ сатыушIэх, унэе мэкъумэщ хъызмэтшIапIэ зыгъэлэ­жьэрэ къоджэдэсых.

«Гъомылапхъэхэм ауасэ проценти 10-м къыщегъэ­жьагъэу 30-м нэсэу къаща­гъэкIэнэу щакIохэм ятэIо. АхэмкIэ ар хьылъэ хъущтэп, сыда пIомэ щэпIэ чIыпIэм ыпкIэ аIытхырэп. Ары пакIошъ, ежьхэм гъо­мылапхъэу къыращэлIа­гъэр цIыфхэм зэлъашIэнымкIэ амалышIу агъоты», — еIо къэлэ администрацием иIофышIэу Пэрэныкъо Аскэр.

Ары нахь мышIэми, нэмыкI щэпIэ чIыпIэхэм е бэдзэрым ащагъэнэфэгъэ уасэхэм анахьи ермэлыкъым телъ пстэури нахь щыпыут дэд пIон плъэкIыщтэп. ГущыIэм пае жъу­гъэу агъэфедэрэ картоф килограммыр сомэ 35-кIэ щыIуагъэкIы, лы къэбзэ куум сомэ 650-рэ ыуас. МыIэрысэр — сомэ 50-м къыщежьэ. Мыщ дэжьым щэфакIомкIэ федэ хъурэр щымыщ зыхэмылъ ыкIи бэрэ щымылъыгъэ гъомылапхъэр ыщэфын амал зэригъотырэр ары.

2023-рэ илъэсыр зытыублагъэм къыщегъэжьа-гъэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ ермэлыкъи 173-рэ щызэхащагъ. Илъэсыр екIы­фэ а пчъагъэм джыри хэхъощт. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, Илъэ­сыкIэм ипэгъокIэу тыгъэгъазэм и 3-м мэфэкI ермэлыкъ зэхащэщт.

Анцокъо Ирин.