АхэкIуадэхэрэм япчъагъэ къыщыкIэным фэшI

Гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь мафэ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ политехническэ кол­ле­джым зэIукIэ щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэ­ралыгъо автоинспекцие иIофы­шIэхэр, динлэжьхэр ыкIи ме­дицинэ катастрофэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм илIыкIохэр, студентхэр.

НыбжьыкIэхэр зыхэфэрэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным анаIэ тырарагъэдзэным фэIорышIагъ мы Iофтхьабзэр.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэм тхьамыкIагъоу къяхъулIэн ылъэкIыщтыр нэры­лъэгъу къафэзышIырэ сурэттехыгъэхэм якъэгъэлъэгъонэу полицейскэхэм къагъэхьазырыгъэмкIэ зэIукIэр къызэIуахыгъ.

Нэужым къэзэрэугъоигъэхэм закъыфагъэзагъ АР-м и Къэ­ралыгъо автоинспекцие гъогу-­патруль къулыкъумкIэ иотдел ипа­щэу Алексей Чмыревым ыкIи ащ иотделэу Мыекъуапэ щыIэм ипащэу Виталий Загайко. Ти­шъо­лъыр игъогухэм къатехъухьэ­рэ авариехэм ахэр къытегущы­Iагъэх. Хэбзэухъума­кIохэм къы­зэрэхагъэщыгъэмкIэ, я 8-рэ ­гъогу хъугъэ-шIагъэ пэпчъ илъэс 17 — 23-рэ зыныбжьхэм ялажьэ хэлъ.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэр къызыхэкIырэ ушъхьагъухэр къизыIотыкIырэ видеороликхэр сту­дентхэм къафагъэлъэгъуа­гъэх. Ахэм къыздахьырэ тхьа­мы­кIагъохэр шъхьэихыгъэу нэ­­ры­лъэгъу къафашIыгъ.

ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми щэIагъэ, сакъныгъэ къызхагъэфэным, шъхьэкIафэ зэ­фыряIэным динлэжьхэр къы­фэджагъэх. Ешъуагъэу рулым IумытIысхьанхэу, псынкIэу мызекIонхэу ныбжьыкIэхэм за­къыфагъэзагъ.

Медицинэ катастрофэмкIэ гупчэм иIофышIэхэм апэрэ ме­дицинэ IэпыIэгъур къин хэфагъэхэм зэрэрагъэгъотыщт шIыкIэхэр къащарагъэлъэгъугъ.

«ШIэжьым идэпкъ» зыфиIорэ едзыгъор Iофтхьабзэм икIэух хъугъэ. Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм зигупсэ хэкIодагъэхэм агу къы­дэзыщэещт гущыIэ фабэхэр шIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми хэу­шъхьафыкIыгъэ стендым тыра­тхэн амал яIагъ.

Iэшъынэ Сусан.