Академическэ мэкъамэр щыIугъ

Академическэ мэкъамэм и Дунэе фестивалэу «Адыгея музыкальная» зыфиIорэр рес­пуб­ликэм щыкIуагъ.

Урысыем имызакъоу Казах­стан, Кыр­гызстан, Вьетнам, Иран, Бело­руссием, Нидерланды къары­кIыгъэхэр ащ зэфищагъэх.

«Сэ Вьетнам сыкъикIыгъ. Шъуиреспубликэ апэр тыкъы­зэреблагъэрэр ыкIи лъэшэу тыгу рихьыгъ. Тигуапэ мыщ тыкъэкIони, фестивалым тыхэ­лэжьэнэу амал зэрэдгъотыгъэр», — къыддэгуащэ гущыIэгъу тызыфэхъугъэ хьакIэр.

Фестивалым икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ ипэублэ гущыIэкIэ ар къызэIуахыгъ.

«Апэрэ фестивальхэм шъо­лъыр мэхьанэ яIагъ. Джы непэ дунаим икъэралыгъо зэфэшъ­хьафхэми талъыIэсыгъ. Iоф­тхьабзэм изэхэщэн зиIахьышIу хэлъ Рашид Калимул­линым «тхьауегъэпсэу» есIо сшIоигъу. Джащ фэдэу фести­валым изэхэщэн зигукъэкIыр ыкIи ащ иIофшIэн непэ лъызы­гъэ­кIуатэрэр Нэхэе Аслъан. АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ тиIэпыIугъухэу академическэ мэкъамэм икъы­зэтегъэнэнрэ ихэгъэхъонрэ тадэлажьэ. Тиоркестрэ ищы­кIагъэр зэкIэ едгъэгъотыным тадэлажьэ, тапэкIи ар зэпыд­гъэущтэп», — къыхигъэщыгъ министрэм.

Игуапэу фестивалым къызэ­реблагъэрэр къыхигъэщыгъ къэралыгъом имэкъэмэусхэм язэхахьэ итхьаматэу, Урысы­емрэ Татарстанрэ янароднэ артистэу Рашид Калимулиным.

«Сигуапэ джыри зэ шъус­лъэгъунэу амал зэрэсиIэр. АдыгеимкIи, УрысыемкIи, мэкъа­мэмкIи мы фестивалыр мэфэ­кIышху. Мыщ фэдэ Iофтхьэбзэ иным шIуагъэу, дэхагъэу, кIуа­чIэу хэлъыр бэ. ДжырэкIэ а пстэуми зэкIэми тафэныкъу» — къыхигъэщыгъ ащ.

Концертыр амыублэзэ пиа­нис­тэу Къэбэрдэкъо Мурат «АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ цIэ лъапIэу фагъэшъошагъэр къэзыу­шыхьатырэ тхылъымрэ бгъэхалъ­хьэмрэ пчыхьэзэхахьэм щыра­тыжьыгъ.

Фестивалым иапэрэ пчыхьэ мэкъэмэ зэфэшъхьафыбэр щыIугъ. Ау зэраублагъэр Урысы­ем инароднэ артистэу, Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо купэу «Ислъамыем» ихудожест­веннэ пащэу Нэхэе Аслъан имэкъамэу « Нартская рапсо­дия» зыфиIорэр ары. Рашид Калимуллиным, Владимир Курьян, Ильяс Камаловым, Мехди Хосейни, Ле Ты Минь, Цзо Чженьгуан, Серик Ерким­беков, До Хонг Куан, Къэбэр­дэкъо Мурат, Муратбек Бегалие­вым яIофшIагъэхэр ащ къыкIэ­лъыкIуагъэх.

Iэгу теуабэр къаугъоигъ Бело­руссием къикIыгъэу, цимбалэм къезыгъэIогъэ Вероника Пра­дедрэ фортепианом кIэрысыгъэу, Ростов икъэралыгъо консер­ваторие икафедрэ идоцентэу ЛIыхъурэе Заринэрэ. А пстэумэ адырагъэштагъ АР-м исим­фоническэ оркестрэ ихудожест­веннэ пащэу ыкIи идирижер шъхьаIэу СтIашъу Къэплъан, АР-м инароднэ артистэу, дири­же­рэу Аркадий Хуснияровым, Урысые ыкIи дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэм ялауреатхэу Павел Азнаурьянрэ Ильяс Камаловымрэ.

Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI концертыр фестивалым иятIонэрэ мафэ къыдыхэ­лъытэгъагъ. Ащ хэлэжьагъ ыкIи мэкъэмэусым къыфэгушIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Апэрэ лъэпкъ симфониеу «Мелодии восходящего солнца» зыфиIорэр зэхахьэм щыIугъ. Нэхэе Аслъан имэкъамэу «Удж» зыфиIорэмкIэ Iофтхьабзэр зэфашIыжьыгъ.

АНЦОКЪО Ирин.
Сурэтхэр: Артур Лаутеншлегер.