Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Аслъан Къасым ыкъор!

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэр уиюбилей шIагъокIэ — уныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэмкIэ къыпфэгушIох!

Къини, хъяри зыщызэхэгъэкIухьэгъэ щыIэныгъэ гъогушхо къэпкIугъ: эстрадэ мэкъамэхэр зыгу лъыIэсырэ музыкантэу ебгъажьи, композитор цIэрыIо ухъугъ. УиныбжьыкIэгъум узтеу­кIытыхьэжьзэ къэпIогъэгъэ орэд цIыкIур ары тихэгъэгу икъалэхэмрэ ишъолъырхэмрэ ащыпсэу­хэрэм агухэм анэсыгъэ мэкъамэхэм ублапIэ афэхъугъэр.
О зэхэпщэгъэ ансамблэ цIэрыIоу «Ислъамыем» Адыгеим иблэкIыгъэ, инепэрэ щыIакIэ ыкIи инеущырэ мафэ зыфэдэщтым епхыгъэ орэдхэу къыIохэрэр цIыфхэм ягунэсых ыкIи адыгэхэм якультурэ зынэсыгъэм уасэ фэозыгъэшIырэ шэпхъэ анахь инхэм адештэх.

Гуетыныгъэ инэу уиIоф фыуиIэм епэсыгъэ тын лъапIэхэри къыпфагъэшъошагъэх: Урысыем, Адыгеим, къош республикэхэу КъэбэртэеБэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Абхъа-
зым, Пшызэ шъолъыр искусствэхэмкIэ урязаслуженнэ IофышIэшху, шIухьафтыныбэмэ урялауреат.

УичIыгу гупсэ шIу зэрэплъэгъурэм, ащ къырыкIощтым узэригъэгумэкIырэм, искусствэм узэрэфэшъыпкъэм, композитор ыкIи гъэпсэкIо цIыфышхоу узэрэщытым апае «опсэу» отэIо.
Тыгу къыддеIэу тыпфэлъаIо псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу уиIэнэу, уиунагъо, къыппэблагъэхэм яфэбагъэ ренэу зэхэпшIэнэу, тигупсэ Адыгеимрэ ти Хэгъэгушхоу Урысыемрэ ящытхъу языгъэIощт гъэхъэгъакIэхэр джыри пшIынхэу!

ГъукIэлI Нурбый.
Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет итхьамат.