Теннис цIыкIумкIэ зэнэкъокъух

КIэлэеджакIохэм я Спар­та­киадэ къыдыхэлъытагъэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ дэт гурыт еджа­пIэхэм ачIэсхэр теннис цIыкIумкIэ зэнэкъокъущтых.

Командэ пэпчъ шъэожъыитIурэ зы пшъашъэрэ хэт. Iофтхьабзэм хэлажьэх 2012-рэ илъэсым къэ­хъугъэхэр ыкIи нахьыкIэхэр, джащ фэдэу 2011-рэ илъэсым ыпэкIэ къэхъугъэхэр.

ЗэхэщакIохэм Мыекъуапэ дэт гъэсэныгъэ организациехэр купитIоу агощы­гъэх, гъэсэныгъэм иучреждениехэм ачIэс нэбгырэ пчъагъэм елъытыгъэу.

Апэрэ купым текIоныгъэр къыщыди­хыгъ гурыт еджапIэу N 7-м икомандэ. Ар финалым щыIукIагъ ыкIи щытекIуагъ гурыт еджапIэу N 17-м.

ЯтIонэрэ купым еджэпIэ 13 хэхьэ. Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэр гурыт еджа­пIэу N 13-р ары.

Къихьащт тхьамафэм апшъэрэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэр зэнэкъокъущтых, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.