Сэлам фабэр аIукIагъ!

Сурэтыр: Е. Загорулько.

Мыекъуапэ щыпсэурэ Саша Лапшовым хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ дзэкIолIхэм афитIупщыгъэ шIушIэ IэпыIэгъур, гущыIэ фабэхэр зэрытхэгъэ письмэр аIукIагъэх.Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз шIушIэ IэпыIэгъу зэриугъоирэр кIэлэеджакIом зызэхехым, ахэм зафигъэзагъ. Союзым итхьаматэу Екатерина Загорулько кIэлэ ныбжьыкIэр къыгъэгугъагъ дзэкIолIхэм шIушIэ IэпыIэгъур зэраритыжьырэм видео къыфытырихынэу.

ШэкIогъум икъихьагъум Мыекъопэ къэзэкъ отделым зичэзыу шIушIэ IэпыIэ­гъоу Херсон лъэныкъом щыIэ я 227-рэ Мыекъопэ артиллерийскэ бригадэм афища­гъэм Сашэ афигъэхьазырыгъэ IэшIу-IушIу къэмланхэри хэлъыгъэх. Видеоу тырахыгъэм къыщеIо тидзэкIолIхэр ащ лъэшэу зэрэщыгушIукIыгъэхэр. КIэлэеджакIом ытхыгъэ письмэм зэкIэми зэхахэу къеджагъ водитель-механикэу «ПсихкIэ» заджэхэрэр. Зыгъэпсэфыгъом ар къызыкIокIэ Сашэ зыIуигъэкIэнышъ дзэкIолIхэм ацIэкIэ «тхьауегъэпсэу» зэрэриIощтыр къыхигъэщыгъ.

— Сигуапэ сэлам фабэу дзэкIолIхэм афысагъэхьыгъэр зэраIузгъэкIэн слъэкIыгъэр. Ащ фэдэ лъэбэкъоу патриот ныбжьыкIэм ышIыгъэм урыгушхонэу щыт, — къыIуагъ Екатерина Загорулько.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N15-м ия 6-рэ класс щеджэрэ Александр Лапшовым къызыхъугъэ мафэмкIэ шIухьафтынэу къыратыгъэ ахъщэм къыхьырэ IэшIу-IушIухэр къыщэфыхи, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм зэрэфаригъэщагъэр тигъэзет къыхиутыгъагъ. Къэмлани 5-м адэфэрэ IэшIу-IушIухэм гущыIэ фабэу дзэкIолIхэм афигъэхьыхэрэр зэрытхэгъэ письмэр ягъусагъ. Ащ фэдэ шIушIэныр мы кIэлэ губзыгъэм апэрэп къызэрэхафэрэр. ЗэуапIэм Iутхэу тирэхьатныгъэ къэзыухъумэхэрэм IэшIу-IушIухэр зашхыхэкIэ нахь агу къыдищэещтэу Сашэ ылъытагъ.

Iэшъынэ Сусан.