Мыекъуапэ икомандэ хэлэжьагъ

Лъэс зекIонымкIэ Урысые зэнэкъокъум пэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр мы мафэхэм фашIыгъэх.

Адыгэ Республикэр Iофтхьабзэм къыщызыгъэлъэгъуагъэр командэу «Мыекъуа­пэ 01». Ащ хэтых къэлэ марафонхэм, фестивальхэм ахэлэжьагъэхэр ыкIи гъэхъэ­гъэшIу ащызышIыгъэхэр.

Зэнэкъокъум иедзыгъо шъхьаIэ къыды­хэлъытагъэу мэфэ 32-м къыкIоцI Мые­къуапэ щыщ нэбгырэ 27-мэ заушэтыгъ, ахэм мафэ къэс лъэбэкъу мин 25-рэ къакIугъ.

Муниципалитетхэм ащыкIогъэ зэнэкъо­къухэм командэ 488-рэ ахэлэжьагъ. Ахэр гъэшIэгъонэу, узыIэпащэу рекIокIыгъэх.

Урысые зэнэкъокъум зыщыушэтыныр мыпсынкIэми, Мыекъуапэ икомандэ ащ дэгъоу зыфигъэхьазырыгъ, медаль къы­хьыгъ. ПэшIорыгъэшъэу къызэраIуагъэмкIэ, республикэм илIыкIохэм ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Командэм очко 799054-рэ ригъэкъугъ, анахьыбэу къэпхьын плъэкIыщтыгъэр очко 800000.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ илIыкIохэм блэкIыгъэ илъэсым яплIэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъагъ, джы мыгъэ ахэр нахь лъы­кIотагъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къа— хьыгъ.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, текIоныгъэр къыдихыгъ Сургут икомандэу «Искорка» зыфиIорэм, ятIонэрэ хъугъэ Белгородскэ хэкум икъалэу Валуйки къэзыгъэлъэгъогъэ «ЗОЖ.31.Вал» зыцIэм.

ТекIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр тыгъэгъазэм и 12-м Москва щагъэшIощтых.