«ЛIыхъужъэу къэхъухэрэп» зыфиIорэм шъухэлажь!

Урысыем икъэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу проектэу «ЛIыхъужъэу къэхъухэрэп» зыфиIорэр ытIупщыгъ.

Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр патриотическэ IофшIэныр зэпымыоу ныбжьыкIэхэм адызехьэгъэным изэхэщэн ары. Проектым илъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ «лIыхъужъныгъэм иурокхэр». Тидзэ­кIолIхэм гурыт ыкIи апшъэрэ еджапIэхэр, колледжхэр къакIухьэх, зэдэгущыIэгъу­хэр адашIых. Мэзэ зэкIэлъыкIохэм ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм Iэтэхъо ыкIи ныбжьыкIэ 1000 фэдиз ахэлэжьагъ.

Проектым имурад шъхьаIэр — Урысыем ыкIи ар къэзыухъумэхэрэм тарыгушхоным, обществэ зыкI гъэпсыгъэным, патриотизмэр ыкIи гражданственностыр гъэпытэгъэнхэм афэшI Адыгэ Респуб­ликэм щыпсэухэрэм, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэри ахэтхэу, патриотическэ ыкIи пIуныгъэ IофшIэныр зэпымыоу адызехьэгъэныр, Хэгъэгум иухъумакIохэу, хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэхэу зыпсэ зыгъэтIылъыгъэхэм яшIэжь гъэлъэпIэгъэныр.

Проектым ипхырыщын хэлажьэх шъолъыр фондэу «Хэгъэгум иухъума­кIохэр», гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр, Адыгэ республикэ общественнэ организациеу «ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм я Ассоциацие», Хэгъэгум идзэкIолIхэм яунагъохэм я Комитет, гъэсэныгъэ учреждениехэм якIэлэегъаджэхэр ыкIи якIэлэеджакIохэр, гурыт ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм ястудентхэр, къэбар жъугъэм иамалхэр, тхылъеджапIэхэр, мысатыу общественнэ организациехэр, гуфакIохэр, волонтерхэр.

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъу­ма­кIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ проектэу «ЛIыхъужъэу къэхъухэрэп» зы­цIэм гъэсэныгъэм иучреждениехэр хэлэжьэнхэу регъэблагъэх. Тарихъ ыкIи мэхьанэ зиIэ мэфэкIхэу хагъэунэфыкIыхэрэм афэгъэхьыгъэу «ЛIыхъужъныгъэм иурокхэр» шъолъыр фондым афы­зэхищэщтых, ахэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэр къарагъэб­лэгъэ­щтых. ЕджапIэ пэпчъ ветеран фа­гъэнэ­фэщт.

Апшъэрэ ыкIи гурыт гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ еджапIэхэм язэIукIэгъу­хэм арагъэблэгъэщтхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэу илъэс 18 —35-рэ зыныбжьхэу общественнэ ыкIи проект IофшIэнымкIэ IэпэIэсэныгъэ зиIэхэр ары. Ащ ишIуагъэкIэ зы лIэшIэгъу къыхэхъухьагъэхэм язэдэлэжьэныгъэ ыкIи язэгурыIоныгъэ гъэпытагъэ хъущт.

КIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ егъэджэн семинархэу урысые шапхъэм диштэу зэхащэхэрэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэр кIонхэмкIэ шъолъыр фондыр IэпыIэгъу афэхъу.

«Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэ шъолъыр фондым республикэм ит гъэсэныгъэ учреждениехэр проектым хэлэжьэнхэу регъэблагъэх. 2023-рэ илъэсым шэкIогъум и 13-м къыщегъэжьа­гъэу и 30-м нэс лъэIу тхылъ атын алъэкIыщт. Проектэу «ЛIыхъужъэу къэхъухэрэп» зыфиIорэм ипхырыщын къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр 2024-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 10-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъа­зэм и 20-м нэс рагъэкIокIыщтых.

Iэшъынэ Сусан.