КIэлэцIыкIум илъыхъун зэпагъэурэп

Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и Адыгэ лъыхъокIо-къэгъэ­нэжьэкIо отряд станицэу Ханскэм дэжь псым щитхьэлэгъэ кIэлэцIыкIум илъыхъун лъегъэкIуатэ.

Шъхьэгуащэ инэпкъ икIыхьагъэкIэ ыкIи псыр зыдачъэрэмкIэ Iахь-Iахьэу зэтыраутыгъэхэу IофшIэнхэр щырагъэ­кIокIых.

Псым хэфэгъэ автомобилым иводитель мэзитIу пIалъэкIэ агъэтIысыгъ. Экспертизэм къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, хъулъфыгъэр ешъуагъэу рулым Iусыгъ, ежьыри ащ еуцолIэжьыгъ. УФ-м и Уголовнэ кодекс истатьяу водителым гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэриукъуагъэм ыкIи сакъыныгъэ къы­зэрэзхимыгъэфагъэм къахэкIэу нэб­гыритIум ядунай зэрахъожьыгъэм фэшI ащ уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ.