Зэдэлэжьэныгъэм зырагъэу­шъомбгъущт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ коммерческэ банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Бударинымрэ АР-м и Правительствэ и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу тыгъуасэ щызэдыряIагъ. Адыгеим щырахъухьэгъэгъэ проектхэм япхырыщын къыдыхэлъытагъэу язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зегъэушъомбгъугъэнымкIэ амалэу щыIэхэм ахэр атегущыIагъэх.

Сурэтыр: А. Гусев.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэ игуадзэу ЛIыхэ­сэ Махьмуд, АР-м экономикэ хэхъо­ныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, коммерческэ банкэу «Кубань Кредитым» игъэ­IорышIапIэ итхьаматэу Александр Калинич, банкым и Предгорнэ шъо­лъыр дирекцие ипащэу ХьацIэцIэ Мурат.

ЗэIукIэгъум иублэгъум АР-м и ЛIышъхьэ коммерческэ банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм ипащэхэм афэгушIуагъ банкыр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэшI. Ащ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, Виктор Будариным пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ компаниехэм бэшIагъэу шIуагъэ къэ­зытырэ зэдэлэжьэныгъэ зэдыряI, Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ ежь ышъхьэкIэ В. Будариныр къызэрэхэлажьэрэм пае зэрэфэразэр къыIуагъ ыкIи республикэм иапшъэрэ тын фигъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм ыпашъхьэ гъэхъэгъэ ин дэдэхэр зэрэщыриIэхэм пае Виктор Будариным медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр ащ ритыжьыгъ. Джащ фэдэу экономикэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм апае щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ экономист» зыфиIорэр Александр Калинич фигъэшъошагъ. Экономикэмрэ финансхэмрэ алъэныкъокIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм апае ХьацIэцIэ Мурат Рэзэныгъэ тхылъ ритыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм джырэ уахътэм диштэрэ банк фэIо-фашIэхэр зэраIэкIагъахьэхэрэр нахьышIу шIыгъэным пае финанс организациехэм адыриIэ зэдэлэжьэныгъэр лъигъэкIотэным респуб­ликэм ифедэ хэлъ. Анахьэу КъумпIыл Мурат анаIэ зытыраригъэдзагъэр бизнесыр социальнэ лъэныкъом нахь фэгъэзэгъэныр ары. ГущыIэм пае, пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Кубань Кредит» зыфиIорэмрэ зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «ОБД-мрэ» язэдэлэжьэныгъэ ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIу ибэхэм апае Мыекъуапэ унэ щагъэпсыгъ, цIыфхэр зычIэсыщтхэ фэтэрыбэу зэхэт уних, инженер инфраструктурэм къыхиубытэрэ псэуалъэхэр ашIыгъэх. Мыекъуапэ имикрорайонхэм ащыщ горэм фэтэрыбэу зэхэт унэхэр щашIыщтых, чIыпIэхэм яхэхъоныгъэкIэ программэу зэхагъэуцуагъэм къыдыхэлъытагъэу ар щыт.

«Коммерческэ банкэу «Кубань Кредитым», зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «ОБД-м» тырягъусэу зэшIотхырэ IофшIэн лъэпкъ зэфэшъхьафхэм бэ къызэлъаубытырэр. Мы аужырэ лъэхъа­ным инвестициехэр нахьыбэ хъугъэх, проектыкIэхэр зэшIотэхых. Ащ фэдэ зэдэлэжьэныгъэм игъэпытэн тишъолъыр­хэм шIуагъэ къызэрафихьырэр тинэры­лъэгъу, Адыгеимрэ Краснодар краимрэ азыфагу илъ гъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэр джыри нахь пытэнхэмкIи гугъапIэхэр ащ къетых. Iофэу зэдэдгъэцакIэрэм тэркIэ мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт. Сыда пIомэ экономикэм зыкъыIэтынымкIи, тицIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIи а пстэуми яшIуа­гъэ къэкIо. Джащ пае тизэдэлэжьэныгъэ зедгъэушъомбгъущт, социальнэ лъэныкъом фытегъэпсыхьэгъэ бизнесым ишIуагъэ къэкIо Адыгеим социальнэ- экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи шъолъырыкIэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэн­хэмкIэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ Виктор Будариным Iофэу ышIэрэм осэшхо къызэрэфишIыгъэм ыкIи бизнес-проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ республикэм амал дэгъухэр зэращарагъэгъотыхэрэм апае зэрафэразэр къыхигъэщыгъ. А. Будариным къызэриIуагъэмкIэ, пэщэныгъэ ежь зыдызэрихьэрэ компаниехэр шъолъыр программэхэм, проектхэм ахэлэжьэнхэм фэхьазырых. Республикэм инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэмкIэ, финанс фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэшIохыгъэнхэмкIэ ахэм амал дэгъухэр къатых.

Мы илъэсым банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэр хигъэунэфыкIыгъ. Апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу ащ ынаIэ зытыригъэтыгъэр фэIо-фашIэхэр цыхьэшIэгъоу щытынхэр ары, финанс организациехэм яIофшIэн дэгъоу кIэкIынымкIи ащ мэхьанэшхо иI.

Банкым къепхыгъэхэу офиси 100-м ехъу, банкомат ыкIи терминал 500-м ехъу Урысые Федерацием ишъолъыри 5-мэ ащыриI: Краснодар краим, Адыгэ Республикэм, Ростов хэкум, Ставрополь краим ыкIи Москва.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу