ГумэкIыгъом анаIэ тырадзэным фэIорышIэщт

Илъэс къэс гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуа­дэхэрэм я Дунэе шIэжь мафэу шэкIогъум иящэнэрэ тхьаумафэ хагъэунэфыкIы. Мыгъэ ар шэкIогъум и 19-м тефагъ.

Ащ къыдыхэлъытагъэу, Урысыем ишъолъырхэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр ащырагъэкIокIыщтых. Ар УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие къыщаIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие илъэс къэс мы мафэр инэплъэгъу ригъэ­кIырэп. Адыгеим ирайонхэми ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр ащыкIощтых. Ахэр гъогурыкIоным хэлажьэхэрэм ящыIэныгъэ ыкIи япсауныгъэ къэухъумэгъэн­хэм иIофыгъохэм общественностым ынаIэ тыридзэным фэIорышIэщтых. Гъогу инспекторхэм Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъущтых хэбзэ къулыкъухэм ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр. Джащ фэдэу кIэлэ­еджакIохэр, ныбжьыкIэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэр къырагъэблэгъэщтых.

Машинэ зэутэкIхэм зицIыф хэкIодагъэхэм мы мафэр ягухэкIышху, ахэм афэшъыгъох, яшIэжь агъэлъапIэ, нэмыкIхэми сакъыныгъэ къахэфэным къыфэ­джэх. ХэткIи шъэфэп илъэс къэс зэрэдунаеу гъогу хъугъэ-шIагъэхэм нэбгырэ минишъэ пчъагъэ зэрахэкIуадэрэр, ащ нахьыбэжь сэкъатэу къызэрэнэрэр.

Агъэнэфэгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщых авариехэм ахэкIодагъэхэм такъикърэ афэшъыгъоныр, гузэжъогъу къулыкъухэр ыкIи машинэ къутагъэхэр зыхэтыщтхэ автопробегхэр, гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэфэгъэ кIэлэцIыкIухэу сымэджэщ­хэм ачIэлъхэм инспекторхэр алъыплъэнхэр, лъыр атыныр, нэмыкIхэри. Динлэжьхэр Тхьэм елъэIущтых, сакъыныгъэ гъогум къызщыхагъэфэным къы­фэджэщтых.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм я Дунэе шIэжь мафэ фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр джыри къыхэтыутыщтых.

Iэшъынэ Сусан.