Апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ

Зымылъэгъухэрэм яфестиваль IэзэпIэ-зыгъэпсэфыпIэу «Солнечный берег» зыфиIоу Геленджик дэтым щыкIуагъ. Хьафизэхэм я Урысые обществэ ичIыпIэ организации 5-у Краснодар краим итхэм ахэтхэм ясэнаущыгъэ мыщ къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх «Русская песня» зыцIэ хорэу АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу С.Н. Орвачевар зипащэр ыкIи орэдыIо студиеу «Сувенир» зыфиIорэр (ипащэр АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу В.Я. Хурс).

«Адыгея и ВОС — проект гуманности, милосердия и социальных инициатив» зыфиIорэм ипхырыщынкIэ къахьыгъэ республикэ грантым ишIуагъэкIэ фестивалым хэлэжьэнхэ амал агъотыгъ.
Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ыкIи хьакIэу къекIолIагъэхэм шIуфэс гущы­IэхэмкIэ закъыфагъэзагъ Краснодар краимкIэ егъэджэн-методическэ Гупчэм ипащэу Ирина Гордт, Къыблэ Федеральнэ шъолъырымкIэ хьафизэхэм я Урысые обществэ иполномочнэ лIыкIоу Юрий Третьяк, хьафизэхэм я Урысые обществэ ичIыпIэ организациеу Мыекъуапэ дэтым итхьаматэу Алексей Хлоповым.

Фестивалым едзыгъуитфыкIэ щызэ­нэкъокъугъэх: зизакъоу орэд къэзыIо­хэрэр, нэбгыритIоу зэгъусэхэр, купэу зэхэтхэр, хорыр, художественнэ гущыIэмкIэ зизакъохэр ыкIи зэгъусэхэр.

Адыгеим икIыгъэ творческэ купхэм чанэу зыкъагъэлъэгъуагъ ыкIи къекIолIагъэхэм лъэшэу агу рихьыгъэх. КупитIуми апэрэ шъуашэ зиIэ дипломхэр къафагъэшъошагъэх.

Фестивалым пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэр – зэрамылъэгъурэмкIэ зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ цIыфхэр социальнэ-культурнэ щыIэкIэ-псэукIэм ыкIи обществэм хэгъэгъозэгъэнхэр, орэдкъэIонымкIэ яIэпэIэсэныгъэ хэгъэ­хъогъэныр, сэнаущыгъэ зыхэлъ орэдыIохэр къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ятворческэ амалхэм зягъэушъомбгъугъэныр, зэрамылъэгъу­рэмкIэ сэкъатныгъэ зиIэхэм социокультурнэ лъэныкъом хэгъэгъозэгъэнхэмкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэм общественностым ынаIэ тырарагъэдзэныр.
Хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ шъолъыр организаций.