Шъолъыры­кIэхэм язэтегъэпсы­хьажьын

Хэгъэгум ишъолъырыкIэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэрищагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Урысыем, Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ респуб­ликэхэм, Херсон ыкIи Запорожскэ хэкухэм псэолъэшIынымкIэ я Министерствэхэм япащэхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ ыкIи инфраструктурэ псэуалъэхэр зэрашIыхэрэм, зэрагъэцэкIэжьыхэрэм афэгъэ­хьыгъэ зэфэ­хьы­сыжьхэр зэхэсыгъом къыщашIыгъэх.

ГущыIэм пае, Херсон хэкумкIэ Геническэ районэу тиреспубликэ къыфэгъэзагъэр зыпкъ зэрэрагъэуцожьырэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Херсон хэкум ипащэхэм зэря­зэгъыгъэм тетэу Адыгеим мурад иIагъ Геническэ районым псэолъэ заулэ 2023-рэ илъэсым щишIынэу ыкIи щызэтыригъэпсыхьажьынэу.

Ахэм ахахьэщтыгъ фэIо-фэшIэ лъэпкъхэр зыгъэцэкIэрэ гупчэ, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплекситIу гъэ­псыгъэныр, къалэу Геническэ игурыт еджапIэхэу N 1-мрэ 2-мрэ спорт джэгупIитIу ащышIыгъэныр. Iоф­шIэнхэр зэкIэ аухыгъах пIоми хъущт. Джыдэдэм гурыт еджапIэу N 2-м ифизкультурэ комплекс ишIын ыкIэм фэкIо, мы илъэсым шэкIогъум ыкIэхэм адэжь ар атынэу щыт.

Адыгеим ипсэолъэшIхэмрэ чIыпIэ специалистхэмрэ зэдагъэпсыгъэ МФЦ-м федеральнэ пащэм осэшхо къыфишIыгъ. Херсон хэкумкIэ непэ ар мэхьэнэ ин зиIэ гупчэшхоу щыт, нэбгырэ 900-м нэс мафэ къэс ащ къекIуалIэ. Къэралыгъо фэIо-фэшIэ 22-м ехъу гупчэм щагъэцакIэ. Мы илъэсым ишышъхьэIу къыщегъэжьагъэу МФЦ-м Iоф ешIэ.
2023-рэ илъэсым телъытэгъэгъэ планым шъхьадэкIэу краеведческэ музеир Геническэ щагъэцэкIэжьыгъ; гурыт еджапIэхэу N 1-мрэ 2-мрэ ящагухэм язэтегъэ­псыхьан ыкIэм фэкIо. Мы илъэситIу благъэхэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ фельдшер-мамыку IэзапIэхэмрэ агъэцэкIыжьынхэу ямурад.

«НэмыкI лъэныкъохэмкIи тишIуагъэ къэтэ­гъакIо. Адыгеим ишIушIэ IэпыIэгъоу тонн 200 фэдиз хъурэр Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Запорожскэ ыкIи Херсон хэку­хэм арысхэм аIукIагъ. Ахэм ящыкIэгъэ пкъы­гъохэмрэ оборудованиемрэ къащэфыгъэх. Iо­фыгъо пстэуми сшъхьэкIэ гъунэ алъысэфы. Хэгъэгум ипащэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ Урысыем исхэм щыIэкIэ амалэу яIэхэм афэдэхэр шъолъырыкIэхэм ащыпсэухэрэми ягъэгъотыгъэнэу, социальнэ гарантиехэр афызэхэщэгъэнхэу, фэIо-фашIэхэр икъоу афэгъэцэкIэгъэнхэу», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу