ТекIоныгъэр къыдихыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ Мыекъуапэ икомандэ. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ къэзыгъэлъэгъуагъэхэр 2007 — 2008-рэ илъэсхэм къэхъугъэ футболист ныбжьыкIэхэр ары.

Мыекъуапэ илIыкIохэр чемпион щыхъугъэх станицэу Джаджэм. Ахэр чIыпIэ командэу «Сириусым» IукIагъэх ыкIи 8:0-у текIоныгъэр къыдахыгъ. Командэр турнирым фэзыгъэхьазырыгъэхэр тренерхэу Александр Белоусрэ Роман Малаховымрэ.

— Зэнэкъокъум къыдыхэлъытагъэу непэ аужырэ ешIэгъур тиIагъ. Ащ дэгъоу зыфэдгъэхьазырыгъ, псынкIэу Iэгуаор къэлапчъэм дэтыдзэн тлъэкIыгъ. Ащ тифутболистхэм рэхьатныгъэ къахилъхьагъ. Командэм хэтхэм сафэраз, ешIэкIэ дахэ къагъэлъэгъуагъ, — къыIуагъ Александр Бе­лоус.

Зэнэкъокъур аухынкIэ зы тур къэнагъ. Ау текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр къэнэфэгъахэх. «Урожаир» ятIонэрэ хъугъэ, Тэ­хъутэмыкъуае икомандэ ящэнэр. «Мыекъуапэм» зыкIи къытекIуагъэхэп, ешIэгъу 13-р къыхьыгъ, зы зэIукIэгъур зэфэдизэу ыухыгъ.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Мыекъуапэ» — 40.
2. «Урожай» — 26.
3. «Тэхъутэмы- къуай» — 23.
4. «Чэчэнай» — 23.
5. «Адыгэкъал» — 15.
6. «Кощхьабл» — 12.
7. «Сириус» — 7.
8. «Кавказ» — 2.