ГъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх

СамбэмкIэ Урысые зэнэкъокъухэр шэкIогъум и 10 — 11-м къалэу Курганинскэ щыкIуагъэх. Дунаим ичемпионэу, Европэм изэнэкъокъухэм тIогъогогъо текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, Урысыем спортымкIэ имастерэу А.М. Агамирян ишIухьафтын зэрылъ турнирым Адыгеим илIыкIохэри хэлэжьагъэх.

Килограмм 58-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп щыбэнэгъэ ЛIыхъурэе Мурат дышъэ медаль къыхьыгъ, ащ дакIоу Урысыем спортымкIэ имастер хъуным ишапхъэхэр ыгъэцэкIагъэх. Спортсменым итренерых А.А. Делэкъомрэ А.А. Гъомлэшкымрэ.

Джащ фэдэу Датхъужъ Алый текIоныгъэр къыдихыгъ. Ар зыгъасэхэрэр Р. Беданэкъомрэ Р. Надюковымрэ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къызфагъэшъошагъэхэм ащыщых: Кобл Рэмэзан, Наш Расул, Мерэм Дамир, ЦIыкIу Рэмэзан. Ахэр зэнэкъокъухэм афэзыгъэхьазырыгъэхэр Р.Н. Джарымэкъор, А.Н. Джарымэкъор, Д.А. Хьакурынэр, Б.Г. Шъэ­умэныр, Хь.К. КIубэр. Тиспортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм та­фэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, Адыгеим ыцIэ рарагъэ­Iонэу афэтэIо.