Апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XXIX-рэ зэхэсыгъо непэ иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи рес­публикэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм, народнэ депутатхэм ясоветхэм япащэхэр, нэмыкIхэр. Зэхэсыгъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

Агъэнэфагъэхэм атегущыIэнхэу рамыгъажьэзэ, ащ УФ-м юстициемкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу агъэнэфэгъэ Сергей Морозовым депутатхэр нэIуасэ фишIыгъэх.
Анахь шъхьаIэу нэужым депутатхэр зытегущыIагъэхэм ащыщ къэкIорэ 2024-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2025 — 2026-мкIэ агъэнэфагъэм фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект. Социальнэ лъэныкъом, УФ-м и Президент пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэм, партиеу «Единэ Россием» и Лъэпкъ программэ ягъэцэкIэн анахьыбэу чIыпIэ ащ щеубыты.

Апэрэ еджэгъум законопроектэу фагъэхьазырыгъэм нэужым гъэтэрэзыжьынхэр фашIыгъэх. Лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэм къахэкIыгъэу сомэ миллион 210,1-кIэ бюджетым ихахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэм ар фэгъэхьыгъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 55,3-р физическэ лицэхэм, сомэ миллиони 2,5-р ежь-ежьырэу Iоф­шIэн къызфэзгъотыжьыгъэхэм, сомэ миллион 20-м ехъур транспортым пай къатырэ хэбзэIахьхэм, сомэ миллион 32,1-р шъон пытэхэм, сомэ мини 100-р чIыдагъэм хэшIыкIыгъэхэм къакIэкIорэ акцизхэм къахэкIыщт.

А пчъагъэри хэтэу 2024-рэ илъэс бюджетым ихахъохэр сомэ миллиард 30,5-рэ, хъарджхэр сомэ миллиард 32,2-рэ хъущт, сомэ миллиардрэ миллион 700-рэ щыкIагъэ фэхъущт. Ар апэрэ еджэ­гъумкIэ депутатхэм аштагъ. Джы бюджет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономи­кэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ Комите­тым ятIонэрэ еджэгъум ар фигъэхьазырыщт.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2024-рэ илъэсымкIэ ибюджет ыкIи 2025 — 2026-мкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ хэб­зэгъэ­уцугъэм ипроектэу апэрэ еджэгъум фагъэхьазырыгъэми депутатхэр хэплъагъэх. ХахъохэмкIи, хъарджхэмкIи ар сомэ миллиарди 8,3-рэ мэхъу, зыпари гъэтэ­рэзыжьын фашIыгъэп.

2023-рэ илъэс бюджетым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэми депутатхэр тегущыIагъэх. Ащ ихахъохэр сомэ миллиарди 2-рэ миллион 882-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Ащ щыщэу сомэ миллиардрэ миллион 981-р къалэу Херсон ыкIи Херсонскэ хэкум ичIыпIэхэм къарыкIыгъэхэм яIофхэм, сомэ миллион 400-р гъэсэныгъэм иучреждениехэм чIыпIакIэхэр афэшIыгъэнхэм, сомэ миллиони 198,9-р зекIо кластерым зегъэушъомбгъугъэным ищыкIэгъэ инфраструктурэм игъэпсын апэIуагъэхьащт.

ПстэумкIи мы зэхэсыгъом законопроект 16 щаштагъ, ахэм ащыщэу 14-р республикэ законых, 2-р апэрэ еджэ­гъум пхырыкIыгъ. НэмыкI субъектхэм яхэбзэ­ихъухьэ къулыкъухэр кIэщакIо зыфэхъу­гъэ законопроектхэми атегущыIэхи ады­рагъэштагъ.

Джащ фэдэу Джанхъот Саидэ Адыгэкъалэ ихьыкум участкэу N 1-м, КIыкI Марыет Мыекъопэ районым ихьыкум участкэу N 2-м язэгъэшIужь хьыкумышIхэу гъэнэфэгъэнхэм тегущыIэхи дырагъэштагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.