Адыгеир языгъэшIагъэхэм ащыщ

Самбэм и Мафэ тыгъуасэ Урысыем щыхагъэунэфыкIыгъ. Къэралыгъом и Президент иунашъокIэ икIыгъэ илъэсым ар агъэнэфагъ. Мы спорт лъэпкъыр зыщыIэр джащ фэдэу тыгъуасэ илъэс 85-рэ хъугъэ.

1966-рэ илъэсым ылъапсэ тикъэралыгъо щызыдзыгъэ спорт лъэпкъым дунэе мэхьанэ иIэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэу исоциальнэ нэкIубгъохэм къащитхыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат: «Сэ силэгъухэм ыкIи сэщ нахьыжъхэм къашIэжьынхэ фае Василий Ощепковым, Виктор Спиридоновым ыкIи Анатолий Харлампиевым ацIэхэр — бэнэн искусствэм иушэтакIохэу Iашэ зимыгъусэ зыкъэухъумэжьыным исоветскэ системэ игъэпсакIохэм».

Самбэ бэнэнымкIэ Мыекъопэ еджапIэр дунаим анахь зыщылъэш лъэхъанэ щыIагъ. Апэрэ зыгъэсэнхэр я 60-рэ илъэсхэм Адэмые щаригъэхьыщтыгъэх Къудаикъо Мурат, нахь кIасэу ГъукIэлI Аслъанбэч, Дэхъужь Шумафэ, Iэшъынэ Алик япащэхэу самбэмкIэ секциехэм Адыгеим Iоф щашIэу ауб­лагъ.

Самбэм анахьэу республикэм зызщиушъомбгъугъэу зыцIэ рапхырэр тренер цIэрыIоу Кобл Якъуб ары. Ащ ишIуагъэкIэ Адыгеим испортсменхэр дунаим щызэлъашIагъэх. Ащ ыгъэсагъэх зэлъашIэрэ спортсменхэу Гостэкъо Хьумер, Владимир Невзоровыр, Хьэпэе Арамбый, Емыж Арамбый ыкIи нэмыкI­хэр. Дунаим гъогогъу 11-рэ ичемпионэу, тисамбист цIэрыIоу Хьасанэкъо Мурат итекIоныгъэхэм урысые самбэм ихэхъоныгъэ яIахьышIу хэлъ.

АдыгеимкIэ самбэм спортым нахьи нахь мэхьэнэ ин иI. Республикэм ащ ныбжьыкIэ 1800-рэ фэдиз щыпылъ, тренер цIэрыIо пшIы пчъагъэмэ ахэр агъасэх. Сицыхьэ телъ самбист ныбжьыкIэу къэтэджыхэрэм тапэкIэ мы спорт лъэпкъымкIэ Мыекъопэ еджапIэм щытхъоу иIагъэм къызэрэрагъэзэжьыщтым. ТикIалэхэм сафэлъаIо спортивнэ гъэхъэгъэшхохэу Адыгеими, Урысыеми щытхъу къафэзыхьыщтхэм афэкIонхэу!»

Къэралыгъом ипащэ уасэ къыфишIыгъ

Самбэм и Мафэ КъумпIыл Мурат джащ фэдэу фэгу­шIуагъ Хьасанэкъо Мурат. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным и и УнашъокIэ самбэм на­хьыбэ хэщэгъэнымкIэ зэшIуихыгъэм, илъэсыбэрэ Iофэу ышIагъэм гъэхъагъэ­хэр зэращишIыгъэм пае орденэу «За заслуги перед Отечеством II степени» зыфиIорэм имедаль ти­спортсмен цIэрыIо къыфагъэшъошагъ.

«Хьасанэкъо Мурат къа­хэщырэ бэнакIу, урысые ыкIи дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъу­хэм гъогогъубэрэ текIоныгъэ къащыдихыгъ. Тиреспубликэ испорт щытхъу инэпэеплъхэм ар ащыщ, Къэралыгъо Думэм идепутат IэнатIэми спортым ихэхъоны­гъэ тегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэныр щызэшIуехы, Адыгеим исоциальнэ-экономическэ хэхъо­ныгъи иIахьышIу хелъхьэ. Парламентым тишъолъыр къыщигъэ­лъагъозэ республикэми, ащ щыпсэухэрэми яфедэхэр федеральнэ мэхьанэ зиIэ IофыгъохэмкIэ пхырещых. Адыгеими, Урысыеми шIуагъэ къафэзыхьыщт IофшIэным джыри гъэхъагъэхэр щишIынхэу фэсэIо!» — къытхыгъ ЛIышъхьэм.