НыбжьыкIэ­хэр гъэпсын Iофым хэгъэлэжьэ­гъэнхэ фае

Адыгэ Республикэм нар­­ко­­тикхэм апэшIуе­кIорэ бэнэныгъэр гъэлъэ­­шы­гъэнымкIэ и Комиссие изэхэсыгъо зыщытегущыIагъэхэр республикэм наркологие лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет, наркотикхэр зыгъэ­федэхэрэм япхыгъэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм шIуагъэу къатырэр ыкIи ныбжьыкIэхэр ащ хэщагъэ мыхъунхэм япхы­гъэ Iофыгъохэр ары. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем наркотикхэм алъэныкъокIэ Адыгеим иIофхэм язытет фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, наркотикхэм апыщагъэхэм япчъагъэ къыкIегъэчыгъэным епхыгъэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьэх. Наркоманиер къызэузэу нэбгырэ 513-рэ непэкIэ агъэу­нэфыгъ. ИлъэскIэ узэкIэIэбэжьмэ проценти 9,8-кIэ а пчъагъэр нахьыбагъ. Ащ нэмыкIэу наркотикхэм апыщагъэ хъунхэм ищынагъо къашъхьарыхьагъэу нэбгырэ 643-рэ къыхагъэщыгъ, илъэсэу икIыгъэм елъытыгъэмэ, процент 11-кIэ ар нахь макI.

Наркологическэ диспансерхэр медицинэ Iэмэ-псымэхэмкIэ зэрэзэтырагъэ­псыхьэхэрэм, сымаджэхэм яIэзэгъэнымкIэ джырэ уахътэм диштэрэ амалхэр зэрагъэфедэхэрэм, психологхэр, психотерапевтхэр, социальнэ IофшIэным епхыгъэ специалистхэр нахьыбэ зэрэхъу­хэрэм къахэкIэу нахьышIум ылъэныкъо­кIэ гугъэпIэ гъэнэфагъэхэр щыIэхэ хъу­гъэ. Мы илъэсым реабилитацие Iоф­тхьабзэхэмкIэ программэм нэбгырэ 89-рэ хагъэхьагъ, 78-мэ а курсыр гъэ­хъагъэ хэлъэу зэпачыгъ, нэбгырэ 11-мэ джыри яIофхэр зыпкъ рагъэуцожьыгъэгохэп. Стационар шIыкIэм тетэу зэIэзагъэхэм амбулаторнэ реабилтацием ипрограммэхэм ахэлэжьэн амал араты. Нэбгырэ пэпчъ социальнэ реабилитацием икурс ыкIун ылъэкIыщт. ЦIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ Гупчэм агъакIохэрэри къахэкIых.

Ахэр яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным е нэмыкI сэнэхьатым фытегъэпсыхьэгъэ къулаиныгъэхэр къаIэкIэхьанхэм пай зыкIагъакIохэрэр, IофшIэн мыгъотыныгъэм­кIэ учетым хагъэуцохэрэри къахэкIых.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, 2023-рэ илъэсым программэ гуадзэу «Наркотикхэр зыгъэфедэхэрэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Iофтхьэбзэ зэхэубытагъэхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм диштэу шъолъыр къэралыгъо программэу «ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэныр» зыфиIорэм сомэ миллиони 2-рэ мин 250-рэ къыфыхагъэкIыгъ. Илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу зэIэзагъэхэм ащыщ нэбгыри 8-мэ — социальнэ-психологическэ, нэбгыри 7-мэ — социальнэ-правовой IэпыIэгъу аратыгъ, зы нэбгырэ IофшIапIэ IухьанымкIэ деIагъэх, зы нэбгырэ – социальнэ IэпыIэгъу рагъэгъотыгъ. Наркотикхэм ахэщагъэ хъугъэ унагъохэм арысхэм ащыщэу нэбгыри 8-мэ социальнэ-психологическэ IэпыIэгъу, нэбгыри 7-мэ — социальнэ-правовой IэпыIэгъу аратыгъ.

Мы илъэсым наркотикхэм апыщэгъэ нэбгыритIу реабилитацием фытегъэ­псыхьагъэу къяIэзэнхэу агъэкIуагъэх, нэбгыри 5-мэ мэзих хъурэ курсхэр къа­ухыгъэх, нэбгыри 3-мэ ежь-ежьырэу яреабилитацие лъагъэкIотагъ, зы нэбгырэ реабилитационнэ гупчэм къычIэнагъ волонтер пшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэу. Сертификатхэр ятыгъэнхэм иамал щыIэ зыхъугъэм къыщыублагъэу нэбгырэ 17 ащ фэдэ гупчэхэм къащяIэзэнхэу агъэ­кIуагъэх.

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр къызэгущыIэм, наркотикхэм къакIэупчIэхэрэм япчъагъэ къыкIегъэчыгъэным ыкIи а лъэныкъомкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм шIуагъэу къатырэм зыкъегъэIэтыгъэным апае пэшIорыгъэшъ IофшIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ.
Республикэм щеджэхэрэр илъэс къэс социальнэ-психологическэ тестированием хэлажьэх. А Iофтхьабзэр зыфэгъэхьы­гъэр хэбзэнчъэу наркотикхэр зыгъэфедэхэрэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары. НепэкIэ еджэкIо 24600-мэ (процент 95,78-мэ) тестированиер апэкIэкIыгъ, илъэсэу икIыгъэм елъытыгъэмэ, ар нахь макI, процент 84,88-рэ зэрэхъурэр.

Еджэхэрэр зэкIэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Iофтхьабзэхэм къахарагъэубытэх. Анахьэу «чIыпIэ щынагъо» ифэгъэ кIэлэцIыкIухэр ары анаIэ зытырагъэтын фаеу хъурэр. 2022 — 2023-рэ илъэс еджэгъум ашIыгъэ уплъэкIунхэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, муниципалитет пстэуми егъэджэкIо-психологхэм, социальнэ лъэныкъомкIэ Iоф зышIэрэ егъэджакIохэм консультациехэр, лекциехэр, Iэнэ хъураехэр ащызэхащэгъагъэх. Волонтерхэм щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзым ныбжьыкIэхэр нахьыбэу хэщэгъэнхэмкIэ агитационнэ-зэхэфын ыкIи гурыгъэIон Iофтхьабзэхэр бэрэ зэхащэх.

КIэлэегъаджэхэми яIэпэIэсэныгъэ нахь зыкъызэриIэтыщтымкIэ Iофыгъо гъэнэфа­гъэхэр зэшIуахых. Мы илъэсым мэлылъфэгъу мазэм кIэлэегъаджэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыщыхагъэхъорэ Адыгэ респуб­ликэ институтым егъэджэкIо-психолог нэбгырэ 58-мэ апае курс гъэнэфагъэхэр щызэхащэгъагъэх. Программэм къызэрэдилъытэрэм тетэу наркоманием пэшIуе­кIорэ бэнэныгъэр гъэлъэшыгъэным иIофыгъохэр ары анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр.

«Анахьэу Iэтахъохэр ары наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэ фаер. Хэгъэгум ипащэхэм лъэшэу непэ анаIэ зытырадза­гъэр ныбжьыкIэ политикэр ары. Сэри а екIолIакIэм десэгъаштэ. ПшъэдэкIыжь зыхьырэ къулыкъу гъэнэфагъэ хэушъхьафыкIыгъэ структурэу тшIыгъэ — ныбжьыкIэ IофхэмкIэ Комитет зэхэтщагъ. Джы ащ къыкIэлъыкIоу тынаIэ зытеты­дзэн фаер а лъэныкъом пэIухьэрэ мылъкум хэгъэхъогъэныр ары. Программэм къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэм икIэрыкIэу шъуахэплъэжь, республикэ бюджетым ипроект ищыкIэгъэ зэхъокIыныгъэхэри фэшъушIых. НыбжьыкIэхэр гъэпсын Iоф­шIэным хэщэгъэнхэр наркоманием щыухъумэгъэнхэмкIэ шIуагъэ къэзытырэ Iофтхьабзэу зэрэхъущтым имызакъоу, тиныбжьыкIэхэм гухэлъ дахэу яIэхэр къадэхъунхэмкIи, непэ щыIэ социальнэ амалхэр къызфагъэфедэнхэмкIи ащ ишIуагъэ къэкIощт», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ИкIэухым Адыгэ Республикэм наркотикхэм апэшIуекIорэ и Комиссие изэхэ­сыгъохэу 2024-рэ илъэсым зэхащэщтхэм яплан аухэсыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр: А. Гусев.