Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэ иследственнэ отделэу Мыекъуапэ щыIэм икъу­лыкъушIэхэм псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ ефэхыгъэ автомобилым иводитель ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, машинэу «Шевроле Нива» зыфиIорэм ируль кIэрысыгъэ хъулъфыгъэр ешъо­гъагъ. Ащ къыхэкIыкIэ автотраспортыр фэмыгъэIорышIэу дэчъэхи, псы­хъом инэпкъ ефэхыгъ. Мы хъугъэшIагъэм ыпкъ къикIыкIэ илъэс 16 зыныбжь пшъэшъэжъыем шъобжхэр тещагъэхэ хъугъэ, илъэс 34-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм идунай ыхъо­жьыгъ, илъэси 10 зыныбжь шъэожъы­ем джыри лъэхъух.

Автомобилым иводитель аубытыгъ, хэбзэухъумакIохэм уголовнэ Iофым изэхэфын лъагъэкIуатэ.