Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Тигъэзетеджэхэм макъэ ятэ­гъэIу — къихьащт илъэсым иапэрэ мэзих икIэтхэгъу уахътэ макIо. «Адыгэ ма­къэр» къышъуIукIэнэу шъуфаемэ, мыщ фэдэ уасэхэмкIэ ар къишъутхыкIын шъулъэ­кIыщт:

Урысыем и Почтэ икъутамэхэм Индексэу П4326-р:

мэзи 6-м — сомэ 1150,86-рэ;
мэзи 5-м — сомэ 959,05-рэ;
мэзи 4-м — сомэ 767,24-рэ;
мэзи 3-м — сомэ 575,43-рэ;
мэзи 2-м — сомэ 383,62-рэ;
зы мазэм — соми 191,81-рэ.

Индексэу П3816-р, фэгъэкIотэнхэр зиIэхэм апае

мэзи 6-м — сомэ 1130,58-рэ;
мэзи 5-м — сомэ 942,15-рэ;
мэзи 4-м — сомэ 753,72-рэ;
мэзи 3-м — сомэ 565,29-рэ;
мэзи 2-м — сомэ 376,86-рэ;
зы мазэм — соми 188,43-рэ.

«Адыгэ макъэр» зычIэт унэм шъущыкIатхэу ащ шъукъакIозэ шъухьы­жьын зыхъукIэ, илъэсныкъом тефэщт уасэр — соми 150-рэ.

Корпоративнэ шIыкIэкIэ кIатхэхэрэм лъатыщтыр сомэ 240-рэ, гъэзетыр 15-м нахь мыма­кIэу къишъу­тхыкIын фае, МыекъуапэкIэ ар шъуиIофшIапIэхэм къашъуфыIуащэжьыщт.