Мыекъуапэ икомандэхэр анахь лъэшыгъэх

Адыгэ къэралыгъо университетым ипроектэу «Адыгеир — псау­ны­гъэм ичIыпI» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мы мафэхэм волей­болымкIэ зэнэкъокъу рагъэкIокIыгъ.

Шъолъырым имуниципалитети 4-мэ якоманди 5 ащ хэлэжьагъ.

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ къагъэлъэ­гъуагъ спорт еджапIэм зыщызыгъасэхэ­рэмрэ АКъУ-м истуденткэхэмрэ. Джащ фэдэу Джэджэ, Кощхьэблэ ыкIи Мыекъопэ районхэм ялIыкIохэм заушэтыгъ. Мыекъуапэ икомандэхэм апэрэ чIыпIитIур къыдахыгъ, ящэнэрэ хъугъэ поселкэу Тульскэм испорт еджапIэ.