Исэнаущыгъэ уасэ къыфашIыгъ

Дизайнерхэм ыкIи модельерхэм я Дунэе зэнэкъокъоу Москва щыкIуагъэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденткэу Анна Горковенкэм текIоныгъэ къыщыдихыгъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, модэмкIэ Дунэе Ассамблеем дизайнер ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъагъо. Мыекъопэ къэралыгъо техно­логи­ческэ университетым истудентхэр ащ ренэу хэ­­лажьэх, текIоныгъэ ыкIи ха­гъэу­нэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къы­дахых.

МодэмкIэ Дунэе Ассамблеем ипрограммэ къыдыхэлъытагъэу щыгъынхэмкIэ, эскизхэмкIэ, лъэ­къопылъхьэхэмкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ дизайнерхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ къагъэ­лъэгъуагъ.

Анна Горковен­кэр «Этномода» зыфиIорэ лъэныкъом хэлэжьагъ. Шъолъыр 15-мэ къарыкIыгъэ дизайнерхэм сэнаущыгъэу ахэлъыр ащ къыщагъэлъэгъуагъ. Анахь дэгъоу алъытагъэр Аннэ ыгъэ­хьазырыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Душа Грея» зыфиIорэр ары.

— Урыс культурэр къизы­IотыкIырэ щыгъынхэр ащ ыгъэ­хьазырыгъэх. Ащ джанэ, кIэп­хын, гъончэдж, палътэу ыкIи нэмыкIхэр хэхьагъэх. Ахэр гъэ­­шIэгъонхэу гъэкIэрэкIагъэхэу гъэпсыгъэх. IэкIэ бэ хэдыкIыгъэр, ащ кIуачIи уахъти тыригъэкIодагъэр макIэп. Анахь мэхьанэ зиIэ лъэныкъомэ ащыщ ыгъэфедэгъэ шэкIхэм якъыхэхын къызэрекIолIагъэр. Советскэ лъэхъаным къыдагъэкIыгъэгъэ шэкIэу иIагъэхэри, хъыгъэ щыгъынэу жъы хъугъэхэри коллекцием хигъэхьагъэх, ыгъэкIэжьыгъэх. ЫшIырэ пкъыгъо пэпчъ лые къыхимыгъэкIэу, бзыхьафхэр ыгъэфедэжьхэзэ гъэкIэрэкIагъэхэу щыгъынхэр ышIыгъэх, стразэхэмкIэ хидыкIыгъэх. Мо­дэм хэшIыкI фызиIэ цIыфым Аннэ ыгъэхьазырыгъэ коллекцием осэ ин фешIы, — еIо Аннэ зыгъэхьазырыгъэу, игъуса­гъэу искусствоведениемкIэ кандидатэу КIэдэкIое Нэфсэт.

Аннэ ицIыкIугъом къыщегъэ­жьагъэу иIэпэIэсэныгъэ къы­хэщыщтыгъ. Янэжъ трудымкIэ кIэлэегъаджэу щытыти, ащ кIырыплъызэ бэ зэригъэшIагъэр. Мыекъопэ къэралыгъо гуманитарнэ-техническэ колледжыр къызеухым, апшъэрэ сэнэхьат зэригъэгъотынэу Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ университетым чIэхьажьыгъ, ящэ­нэрэ курсым ис. Лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ сэнаущыгъэ ин зыIэкIэлъ пшъэшъэжъые ча­нэу щыт. Апшъэрэ еджапIэм, республикэм щызэхащэрэ Iоф­тхьабзэхэм чанэу ахэлажьэ.

Урыс культурэм фэгъэхьыгъэ коллекциеу ыгъэхьазырыгъэм тыдэкIи осэ ин къыщыфашIы. 2022-рэ илъэсым модэмкIэ, искусствэмкIэ ыкIи дизайнымкIэ Дунэе фестивалэу «Адмиралтейская игла» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм текIоныгъэ ащ къыщыдихыгъ. Мы илъэсым мэлылъфэгъум Налщык щыкIогъэ зэнэкъокъоу «Стильный акцент» зыфиIорэм а I-рэ шъуашэ зиIэ диплом къыщыфагъэшъошагъ, чъэпыогъу мазэм я XVI-рэ Дунэе зэнэкъокъоу «Подиум­-2023-м» хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэ къыщыдихыгъ. Джы модэмкIэ Дунэе Ассамблеем «Этномода» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ текIоныгъэ къыщыдихыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ «Новые лица в Мо­де» зыцIэ каталогым иIоф­шIагъэхэр къыдэхьащтых.

Мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм ахэлэжьэным мэхьанэ ин зэрэритырэр пшъэшъэжъыем къытиIуагъ, иIофшIагъэхэм джыри ахигъэхъощт, ыпэкIэ лъыкIотэщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр: МКъТУ-р.