Илъэсым ипрофессор

Адыгэ къэралыгъо университетым ипрофессорэу Жадэ Зурет «Политическэ шIэныгъэхэр» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ лъэпкъ премиеу «Илъэсым ипрофессор» зыфиIорэм илауреат хъугъэ.

АКъУ

Жадэ Зурет — Адыгэ къэралыгъо университетым къэралыгъом итеориерэ итарихърэкIэ ыкIи фитыныгъэмрэ политологиемрэкIэ икафедрэ ипащ, политическэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, УФ-м гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэ­шIуагъ, Адыгэ Республикэм шIэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI. «Илъэсым ипрофессор» зыфиIорэ премиер зыгъэнэфагъэр урысые общественнэ организациеу «Урысыем ипрофессорхэм язэIукI» зыцIэр ары, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэшхохэр зышIыгъэхэм ар афагъэшъуашэ.

ШэкIогъум и 14-м къалэу Москва тын лъапIэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Жадэ Зурет къыщыратыжьыщт, ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэр яхэнэрэ профессорскэ форумэу «ШIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ Урысыем хэхъоныгъэ езыгъэшIыхэрэм алъапсэх. Инновационнэ экономикэм фэгъэзэгъэ кадрэхэр» зыфиIорэм ипленарнэ зэхэсыгъо къыдыхэлъытагъэу рагъэкIокIыщт. Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу