УплъэкIунхэм язэфэхьысыжь

Культурэм иунэхэм цIыфхэм фэIо-фашIэу афагъэцакIэхэрэм идэгъугъэ зыуплъэкIурэ Общественнэ советым изэхэсыгъо АР-м культурэмкIэ и Министерствэ щыкIуагъ. КультурэмкIэ Общественнэ советым игъусэу мы илъэсымкIэ IофшIэным зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх. Министрэм игуадзэу Кушъу Светланэ, советым хэтхэр ыкIи гъэсэныгъэ гупчэу «Планета» зыфи­I­о­рэм ипащэу Константин Павловыр ащ хэлэжьагъэх.

Мы илъэсым къыкIоцI цIыфхэм фэIо-фашIэу афагъэцакIэхэрэм идэгъугъэ зыуплъэкIурэ Общественнэ советым хэтхэм культурэм иунэ 27-рэ ауплъэ­кIугъ. Адыгэкъалэ, Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое, Джэджэ, Красногвардейскэ ыкIи Кощ­хьэблэ районхэм дэкIыгъохэр ащыряIагъэх. ГъэпцIагъэрэ ушъэфыгъэрэ хэмы­лъэу культурэм иунэхэм ыкIи ахэм ахэт тхылъеджапIэхэм яIофшIэн зэрагъэцакIэрэм защагъэгъозагъ. Джащ фэдэу гъэсэныгъэ гупчэу «Планета» зыфиIорэм культурэм иучреждениехэм хъытыу нэкIубгъохэр яIэхэмэ, ахэр икъоу агъэлажьэхэмэ ыуплъэкIугъэх ыкIи нэужым къэбархэр зэкIэ зэфихьысыжьыгъэх. Ащ къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIагъэр АР-м и Лъэпкъ музей ары. Шъугу къэдгъэкIыжьын, бэмышIэу ащ гъэцэкIэжьын инхэр щыкIуагъэх. ЩыкIагъэхэр къызхагъэщыгъэхэм ахэр дагъэзыжьынхэмкIэ Общественнэ советым хэтхэм тхьапэ зэхагъэуцонэу зэдаштагъ.

Анцокъо Ирин.