ИлъэсыкIэм ипэгъокIэу

Аужырэ илъэсхэм ИлъэсыкIэр къызэрэблагъэрэм иапэрэ мэкъэгъэIухэм яз хъугъэ зэнэкъокъоу «Лъэпкъ нэшанэ зиIэ илъэсыкIэ джэгуалъ» зыфиIорэр къэблэгъагъ.

ШэкIогъум и 16-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 20-м нэс ар республикэм щырекIокIыщт. А 1 — 11-рэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэу шIоигъоныгъэ зиIэхэр ащ хэлэжьэнхэу рагъэблагъэх.

Адыгеим иIэпэIасэхэм язэхахьэ Iоф­тхьабзэм икIэщакIу. АР-м культурэмкIэ и Министерствэ, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу республикэм щыIэр ыкIи Адыгеим Лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ащкIэ IэпыIэгъух. Джэгуалъэхэр IэрышIыгъэхэу, IэпэIасэхэм агъэпсэолъэ­рэ шIыкIэхэмкIэ гъэхьазырыгъэнхэ фае.

«Джэгуалъэхэр дышъэидэкIэ шIыгъэн­хэ, джащ фэдэу цым (хъыгъэхэу), пхъэм, тхылъыпIэм ахэшIыкIыгъэнхэ ылъэкIыщт. ЗэкIэм мэфэкIыр къырагъэлъэгъукIын фае. ЯинагъэкIэ сантиметрэ 15-м шъхьа­дэкIхэ хъущтэп», — къытфиIотагъ IэпэIасэу, «Лъэпкъ нэшанэ зиIэ илъэ­сыкIэ джэгуалъ» зыфиIорэ зэнэкъо­къум фэгъэза­гъэу Джарымэкъо Зурет.

Лъэпкъ нэшанэр къызэрэгъэлъэгъуагъэр, илъэсыкIэ мэфэкIым итеплъэ зэрэдиштэрэр, остыгъаем пыплъэнымкIэ зэрэIэрыфэгъур, ямышIыкIэу, гъэшIэгъо­нэу зэрэшIыгъэр — мы лъэныкъо пстэури къыдалъытэзэ IофшIагъэхэм уасэ афашIыщт. Апэрэ чIыпIипшIыр зыхьырэ ныбжьыкIэхэм Адыгеим иIэпэIасэхэм язэхахьэ ишIухьафтынхэр афагъэшъошэщтых ыкIи АР-м и ЛIышъхьэ иилъэсыкIэ чъыгэу агъэуцущтыр яIофшIагъэхэм къагъэдэхэщт.

«Лъэпкъ нэшанэ зиIэ илъэсыкIэ джэгуалъ» зыфиIорэ зэнэкъокъур мыгъэ ятфэнэрэу зэхащэ. Ащ икIэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ мэхъу.

Джащ фэдэу, Адыгеим иIэпэIэсэ цIэрыIохэу Сет Сафиет, Гумэ Ларисэ, Мыгу Рузанэ, Джарымэкъо Зурет ыкIи Битэ Азэ агъэхьазырыгъэ илъэсыкIэ джэгуалъэхэр къэралыгъом икъэлэ шъхьа­Iэ ащагъэх. Къэгъэлъэгъон инэу «Урысыер» зыфиIоу ВДНХ-м щыкIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэу «Урысыем ипцIыикъ чъыгхэр» щызэхащэщт. Бзылъфыгъэ IэпэIасэхэм агъэхьазырыгъэ джэгуалъэхэу дышъэидэкIэ шIыгъэхэм Адыгеим иилъэсыкIэ чъыг къагъэдэхэщт. Сантиметрэ 25-рэ фэдиз хъурэ илъэсыкIэ джэгуалъэхэм дышъэ IуданэмкIэ тхыпхъэхэр апхырыщыгъэх.
Анцокъо Ирин.

Сурэтхэр: IэпэIасэхэм я Ассоциацие