Бысымхэр нахь лъэшыгъэх

ФутболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу иятIонэрэ лигэ хэт командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» «Легионым» IукIагъ, ешIэгъур республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

«Зэкъошныгъ» (Мыекъуапэ) — «Легион» (Махачкала) 2:1 (0:0).
Апэрэ таймыр 0:0-у аухыгъ. ЯтIонэрэм я 70-рэ такъикъым хьакIэхэм пчъагъэр къызэIуахыгъ, Гаджимурад Абдуллаевым Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ. Бысым­хэр ащ къезэгъыгъэхэп, ыпэкIэ илъыгъэх. Я 79-рэ такъикъым ХъокIо Руслъан пчъагъэр зэфэдиз ышIыгъ. Я 89-м Алихан Малкандуевым Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ, 2:1-у «Зэкъошныгъэм» текIоныгъэр къыдихыгъ.

Турым изэфэхьысыжьхэр:

«Зэкъошныгъ» — «Легион» — 2:1, «Рубин» – «Машук-КМВ» — 0:1, «Кубань Холдинг» — «Астрахань» — 2:0.
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъа­гъэу рагъэкъугъэр:
1. «Машук-КМВ» — 17.
2. «Зэкъошныгъ» — 14.
3. «Рубин» — 11.
4. «Кубань Холдинг» — 11.
5. «Легион» — 7.
6. «Астрахань» — 4.

ШэкIогъум и 25-м «Зэкъошныгъэр» «Машук-КМВ-м» Мыекъуапэ щыIукIэщт.