IэпэIасэм икъэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу ГъукIэ Замудин ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъу­гъэм фэгъэхьыгъ къэгъэлъэгъо­нэу «Адыгэ пIуаблэм иискусств» зыфиIорэр.


Ар мэфэкI шIыкIэм тетэу шэкIогъум и 15-м мафэм сыхьатыр 3-м Адыгэ Республикэм и СурэткъэгъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыщт. Искусствэр зикIасэхэу мы сэнэхьатым зыфэзыгъасэхэрэр ыкIи лъэпкъ культурэр зышIогъэшIэгъонхэр ащ еплъынхэ алъэкIыщт.