Пенсиехэм къахэхъощт

IофшIапIэ Iумыт пенсионерхэм япенсиехэм къахэхъуагъэу къэкIорэ 2024-рэ илъэсым ищылэ мазэ щыублагъэу къатынхэу рагъэжьэщт.

Ащ фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроектэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ апэрэ еджэгъумкIэ ыштагъэм къызэрэщиIорэмкIэ, проценти 7,5-кIэ ахъщэ тыныр къаIэтыщт ыкIи, гурытымкIэ лъытагъэу, сомэ мин 23-рэ хъущт. ПстэумкIи нэбгырэ миллион 32-рэ ащ къыхеубытэ.

Проценти 4,6-рэ къыхагъэхъонэу ары апэ зэрагъэнэфэгъа­гъэр, ау УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ инфляциер зынэсырэр къыдэлъытагъэу пенсиехэр индексацие ашIыгъэх. Хэбзэгъэуцугъэр заштэкIэ, пенсие коэффициентым ыуасэ къэкIощт илъэсым соми 133,05-м нэсыщт. Непэ ар соми 129,46-рэ зэрэхъурэр.

Ныбжьыр икъугъэу пенсие кIуагъэхэм страхованиемкIэ япенсие гъэнэфэгъэ ахъщэ тедзэу къыдатырэр 2024-рэ илъэ­сым ищылэ мазэ и 1-м щыублагъэу сомэ 8134,8-рэ хъущт. Ащ фэшI, IофшIапIэ Iумытхэм япенсие зыкIалъытыкIыжькIэ сомэ 1572-рэ къыхэхъощт, гурытымкIэ лъытагъэу, ар сомэ 22605-рэ хъущт. Ныбжьыр нэси, пенсие кIуагъэу IофшIапIэ Iумытыжьхэм къафакIорэр, ари гурытымкIэ лъытагъэу, сомэ 23449-м нэсыщт.

Пенсиехэм яиндексацие фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект 2024 — 2026-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ федеральнэ бюджетым лъэшэу епхыгъ. УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володиным къызэриIуагъэмкIэ, пенсионерхэм афагъэкIощт ахъщэ тынхэм апэIухьащтыр хэзыгъэ имыIэу ащ къыщыдэлъытагъ. 2024-рэ илъэсым пенсиехэм къахэхъощтым пстэумкIи сомэ миллиард 234-рэ пэIуагъэхьащт.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, 2024-рэ илъэ­сым инфляцием диштэу пенсиехэр къаIэтыщтых, ау къыкIэлъыкIощт 2025-м тIогъогогъурэ къахагъэхъон гухэлъ яI. Щылэ мазэм и 1-м инфляциер зынэсыгъэм елъытыгъэу къаIэтыщт, УФ-м и Социальнэ фонд ихахъохэр зынэсыхэрэм елъыты­гъэу етIани мэлылъфэгъу мазэм къыхагъэхъощт.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.