Адыгеим илIыкIо итекIоныгъ

Адыгеим испортсмен атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем изэнэкъокъу текIоныгъэр къыщыдихыгъ ыкIи къэралыгъомкIэ рекорд ыгъэуцугъ.

Зэнэкъокъум иапэрэ мафэ гъэхъэгъэшIу щишIыгъ олимпийскэ резервым испорт еджапIэу М.Н. Чыржьыным ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ Ордэкъо Астемир. Илъэс пшIыкIутф зыныбжь кIэлакIэм тIогъогогъукIэ килограмми 198-рэ къыIэтыгъ. Ащ итренерых Хьагъур­хэу Хьилимрэ Рэджэбрэ. Астемир килограмм 55-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтыгъ.

Зэнэкъокъум хэлэжьэрэ нэмыкI тиспортсменхэми хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахынхэу тащэгугъы. Iофтхьабзэр Мыекъуапэ щэкIо. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ихьакIэх къэралыгъом ыкIи Рес­публикэу Беларусь испортсмени 550-м ехъу.

— Атлетикэ онтэгъур тэркIэ мэхьанэшхо зиIэ спорт лъэпкъхэм ащыщ. Ащ хэхъоныгъэ ышIыным фэшI Урысыем атлетикэ онтэ­гъумкIэ и Федерацие зэпхыныгъэ дытиI, ащ ипрезидентэу Максим Агапитовым ишIогъэшхо къы­тегъэкIы. Мы спорт лъэпкъым пыщагъэхэм зызщагъэсэн алъэ­кIыщт чIыпIэхэр шъолъырым къыщызэIутхыгъэх, ахэм нэбгырэ 300-м ехъу къяуалIэ. Адыгеим испортсменибл къэралыгъом ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт. Мыщ фэдэ зэнэкъокъу инхэр рес­публикэм зэрэщырекIокIыхэрэм джыри зэ къегъэлъагъо спорт инфраструктурэу дгъэпсыгъэр зэрэтищыкIагъэр ыкIи ар шэпхъэшIухэм зэрадиштэрэр, — къыщитхыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат и Телеграм-нэкIубгъо.