ОрэдкъэIоным зыкъыхигъотагъ

Кощхьэблэ районым народнэ куль­турэмкIэ и Гупчэ иIофышIэу, иартист-орэдыIоу Щыщэ Сусанэ бэмэ ашIэ.

Мы бзылъфыгъэм ынэ­хэм зэрамылъэгъурэм емылъытыгъэу, ащ къыIорэ орэдхэм яфэбагъэ едэIу­хэрэм къыхагъэщы. Ежь Сусани къызэриIорэмкIэ, къыхихыгъэ сэнэхьатыр ошIэ-дэмышIагъэу щытэп.

Дэеу зылъэгъурэ кIэлэцIыкIухэм апае хэушъхьафыкIыгъэ еджэпIэ-интернатэу Ермэлхьаблэ дэтым ар щеджагъ. Ащ чIэсызэ музыкальнэ еджапIэр орэдкъэIонымкIэ ыкIи фортепианэмкIэ къыдиухыгъ. ТигущыIэгъу къызэрэхи­гъэщыгъэмкIэ, ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу орэд къы­Iоныр икIас.

— ПсихологиемкIэ апшъэ­рэ гъэсэныгъэ зэзгъэгъотыгъ, ау щыIэныгъэм зыкъызэрэхэзгъотагъэр орэдкъэIоныр ары, схэ­лъэу сыкъэхъугъ ыкIи гухахъо хэсэгъуатэ, — хигъэунэфыкIыгъ Щыщэ Сусанэ.

Сэкъатныгъэ зиIэ бзылъфыгъэм ыгу ыгъэкIодырэп, зыгорэм фэмыгъэзагъэу щысэп. ОрэдкъэIонымкIэ зэнэкъокъу зэфэшъхьафэу зэхащэхэрэм зэпымыоу ахэлажьэ. Дунэе, Урысые, шъолъыр фестивальхэм, зэнэкъо­къухэм ялауреат. Щыщэ Сусанэ анахь зэрыгушхоу къыхигъэщыгъэр икIэлэцIыкIуитIу ары. Ипшъашъэу Миланэ илъэс 17, икIалэу Чыназ илъэси 8 аныбжь. Сыд фэдэрэ гъэхъагъэу щыIэныгъэм къыщыдэхъугъэр игупсэхэр къызэрэ­къотым ишIуагъэу елъытэ.

— Сэ къуаджэу Блащэпсынэ сыкъыщыхъугъ. Апэрэ мафэхэм къащегъэ­жьагъэу сянэжърэ сянэрэ щыIэкIэ-псэукIэ амалхэм са­фагъэсагъ. Зэрэсымы­лъэгъурэм пае сагъашIоу сыщагъэсыгъэп, пщэры­хьакIи, тхьакIакIи, зыфэпакIи сагъэшIагъ, ащкIэ сафэраз. Нэужым силъфыгъэхэр къотэгъушхо сфэ­хъугъэх. Тыдэ сыкIощтми ахэм сыкъыращэкIы, — къыхигъэщыгъ Сусанэ.

Лъэпкъ культурэмкIэ Гупчэм IухьанымкIэ Iэпы­Iэгъу къыфэхъугъэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэфэразэр тигущыIэгъу къыхигъэщыгъ. ИIофшIэгъу­хэри апэрэ мафэм къы­щегъэжьагъэу сэкъатныгъэ иIэу къеплъыгъэхэп, афэлъэкIыщтымкIэ къыдеIэх.

— Мары «Бэщ фыжьым» имазэ къыдыхэлъытагъэу, сиIофшIэгъухэр кIэщакIо фэхъухи, ситворчествэ фэ­гъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ Гупчэм щырекIокIыгъ, — къеIуатэ Сусанэ. — Сиорэдхэр зикIасэу къекIолIагъэр бэ, сагъэшIуагъ, са­лъытагъ. Пстэуми «тхьа­шъуегъэпсэу» ясэIо.

Щыщэ Сусанэ урысыбзэ­кIи адыгабзэкIи орэд зэфэшъхьафыбэ къеIо. Аужырэ илъэсрэ ныкъорэр пштэмэ, орэди 6 тыритхэн ылъэкIыгъ. Ахэм ащыщэу 3-р тыритхэнымкIэ АР-м и Парламент идепутатэу, унэе предпринимателэу Зы­хьэ Зураб мылъкукIэ Iэпы­Iэгъу къызэрэфэхъу­гъэр къыхигъэщыгъ. Орэдэу къы­Iохэрэм ащыщхэм ягущыIэхэр ежьым ытхыгъэх, ау нахьыбэрэмкIэ Ирина Бондаревам къыфетхых.

Пчыхьэзэхахьэр гуфэбагъэ хэлъэу зэрэрекIокIыгъэр хэлэжьагъэхэм ха­гъэу­нэфыкIыгъ. Ахэм ащыщыгъ хьафизэхэм я Урысые обществэ ичIыпIэ ор­ганизациеу Мыекъуапэ дэтым итхьаматэу Алексей Хлоповыр.

— Къиныгъохэр зэпы­чыгъэнхэмкIэ кIочIэшхоу, пытагъэу ищыкIагъэхэм мы бзылъфыгъэр ящыс, — къы­Iуагъ ащ.

Iэшъынэ Сусан.