КIэлэеджакIохэр хэлажьэх

Урысые физкуль­турэ-спорт комп­лексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъу­мэ­жьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм икIымэфэ фестиваль республикэ стадионэу «Зэкъошныгъэм» щырагъэжьагъ.

Мыекъуапэ дэт гурыт еджапIэхэр къэзыухырэ кIэлэеджакIохэр ащ хэлажьэх.

НыбжьыкIэхэм лъэныкъуи 5-кIэ заушэтыгъ, ахэр нэбгыри 150-м ехъух. Нахьыбэхэм шапхъэ­хэр зэрифэшъуашэу атыгъэх, физическэ ухьа­зырныгъэ дэгъу зэряIэр къагъэшъыпкъэжьыгъ. Джы бгъэхалъхьэхэр къаратынхэм фэшI ахэм метрэ 2000 ыкIи 3000 къачъын фае.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ Мыекъуапэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет.