Адыгэ лъэпкъым ихэхъоныгъэ фэIорышIэщт

Краснодар краим и Адыгэ Хасэ и Гупчэ мы мафэхэм Краснодар къыщызэIуахыгъ. Адыгэхэм абзэ, якультурэ къаухъумэным, республикэм зэпхыныгъэу дыряIэр гъэпытэгъэным ар фэIорышIэщт.

МэфэкI шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ зэхахьэм лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Абреки» зыфиIоу ТхьакIумэщэ Налбек зипащэм концерт къыщитыгъ. Джащ фэдэу концертым хэлэжьагъэх артистхэу Бербекэ Аскэр, Лъачэ Альберт, Абасэ Долэт, Анна Бершадскаяр, Эльдэрэ Айдэмыр.

Краснодар краим и Адыгэ Хасэ итхьаматэу МэшъылI Руслъан хьакIэу зэхахьэм къе­кIолIагъэхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи Гупчэм икъызэIухын мылъкукIэ къыхэлэжьагъэхэм зэкIэми ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохызэ ацIэхэр къыриIуагъэх. Ахэр Курыжъо Аслъан, Мамрыкъо Руслъан, Хьэушъэкъо Анзор, Камбый Нухь, Ныр Адам, Тамаз Рустам, Тамаз Исмахьил, Курыжъо Руслъан, Мэщыкъо Къадыр, Вэрыкъо Руслъан, Мэщыкъо Руслъан, Кобл Рэмэзан, КIурэ Мурадин, Мэфэдзэкъо Александр, нэмыкIхэри.

— Адыгэ лъэпкъым хэ­хъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ Гупчэм игъэ­псынкIэ нэбгырэ пэ­пчъ мылъкоу ыкIи кIуа­чIэу хилъхьагъэр гъунэ­н­чъ. Шъугу пыкIыгъэм фэдишъэ къышъухэ­хъо­жьынэу Тхьэм еIу. Шъоры мыхъугъагъэмэ мыр тфэгъэпсыщтыгъэп, джащ фэдэу концерти зэхэтщэшъущтыгъэп — къы­Iуагъ МэшъылI Руслъан.

Тхьаматэм къызэриIуагъэмкIэ, гупчэр зыфэгъэзэгъэщтыр адыгэ лъэпкъым ихэхъоныгъ, адыгабзэм ыкIи культурэм языкъегъэIэтыжьын. НыбжьыкIэхэр мыщ щызэрэугъоинхэ алъэ­кIыщт, адыгабзэр ыкIи адыгэ къашъо­хэр щызэрагъэшIэнхэ амал яIэщт. КIэлэцIыкIухэм аныбжь елъытыгъэу купхэр щаугъоищтых. Ащ нэмыкIэу кIэлэегъа­джэхэр мыщ къырагъэблэгъэщтых, «ОГЭ» ыкIи «ЕГЭ» ушэтынхэм кIэлэеджакIохэр ащыфагъэхьазырыщтых. Джащ фэдэу тарихълэжьхэр, культурэм иIофышIэхэр, экспертхэр къырагъэблагъэхэзэ лекциехэр, семинархэр, Iэнэ хъураехэр щызэхащэщтых.

Концертым нэбгырабэ къе­кIолIагъ, адыгэхэм ямызакъоу нэмыкI цIыф лъэпкъхэри ащ чIэсыгъэх. Пчыхьэзэхахьэр гуа­пэ ащыхъугъэу цIыфхэм ярэзэныгъэ гущыIэхэмкIэ зэхэщакIохэм зафагъэзагъ.

Гупчэм икъызэIухын фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэм хьэкIэ лъапIэ­хэр къекIолIагъэх. Ахэр Краснодар краим иадминистрацие ыкIи кIоцI политикэм и Департамент, общественнэ зэпхыныгъэхэмкIэ къалэм и ГъэIорышIапIэ ялIыкIохэр, депутатхэм ащыщхэр, АР-м и Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан зипэщэ лIыкIо купыр, социологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Хьагъур Айтэч, нэмыкIхэри.

Гупчэр егъэжьэпIэшIу хъунэу, шIукIэ, дахэкIэ цIыфхэр щызэхэхьанхэу хьакIэхэр зэхэщакIохэм афэлъэIуагъэх.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтхэр: Краснодар краим и Адыгэ Хас.