ХьакIэхэр нахь лъэшыгъэх

Урысыем ичемпионат и Суперлигэ хэлэжьэрэ «АГУ-Адыифым» мы мафэхэм зичэзыу ешIэгъу иIагъ.

Краснодар икомандэу «Кубань» Мыекъуапэ къеблэгъагъ. ХьакIэхэр нахь лъэшыгъэх, зэIукIэгъур ахьыгъ.
«АГУ-Адыиф» (Мыекъуапэ) — «Кубань» (Краснодар) — 25:35.

Мы командэхэм яешIэгъухэр сыдигъуи гъэшIэгъонэу макIох, цIыфыби яплъы. «Кубань» фэгумэкIыхэрэр мымакIэу респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ къэкIуа­гъэх. Апэрэ такъикъхэм къащегъэ­жьагъэу тигъунэгъу краим игандболисткэхэр ешIэгъум нахь зэ­рэ­фэхьазырхэр къэлъэгъуагъ, ахэр псынкIэу гупшысэщтыгъэх, ешIэщтыгъэх. Анахьэу хьакIэхэм къа­хэщыгъэх ыпэкIэ республикэм икомандэ щешIэщтыгъэхэ Алина Морозовамрэ Ангелина Куцеваловамрэ, джащ фэдэу къэлэпчъэ­Iутэу Регина Якуповар.

Ау бысымхэми зыкъатыщты­гъэп, яешIакIэ нахь зэрагъэлъэшыщтым пылъыгъэх. Ау типшъа­шъэхэм пенальтитIу дадзэшъу­гъэп, тфэгъогогъо штангэм тырагъэ­фагъ. Апэрэ таймыр 17:11-у «Кубань» ыхьыгъ. ЯтIонэрэр зы­рагъажьэм тигандболисткэхэр такъикъипшIым къыкIоцI дахэу ешIагъэх, хьакIэхэр Iэгоуи 3 ныIэп апэ зэритыгъэхэр. Ау охътабэ темышIэу хьакIэхэм зэлъыпытэу Iэгуаор къэлапчъэм дадзэн алъэ­кIыгъ, 25:35-у зэIукIэгъум текIоныгъэр къыщыдахыгъ.

Я 12-рэ турым изэфэхьысыжьхэр:

«Ростов-Дон» — «Астраханочка» — 32:27, «Черноморочка» — «Звезда» — 39:32, «Луч» — «Ставрополье» — 27:28.
Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Ростов-Дон» — 22.
2. «ЦСКА» — 18.
3. «Черноморочка» — 17.
4. «Лада» — 16.
5. «Кубань» — 16.
6. «Астраханочка» — 15.
7. «Динамо-Синара» — 13.
8. «Звезда» — 8.
9. «АГУ-Адыиф» — 7.
10. «Ставрополье» — 6.
11. «Луч» — 2.
12. «Университет» — 0.

ШэкIогъум и 13-м «АГУ-Адыифыр» «Динамо-Синара» IукIэщт, ешIэгъур Волгоград щыкIощт.