Я VII-рэ Урысые литературнэ фестивалыр

Анахь дэгъухэр къэнэфагъэх

Я VII-рэ Урысые литературнэ фестивалэу «ЛиФФт» зыфиIорэм икIэух зэфэ­хьысыжь чъэ­пыогъум и 22-м щегъэжьагъэу и 24-м нэс къалэу Казань щыкIуагъ.Ащ хэгъэгум ишъолъыр 46-мэ ялитератор анахь дэгъухэр хэлэ­жьагъэх. МэфэкI Iофтхьабзэр тIэкIу гъэкIэкIыгъагъэ, ау купкI ушъагъэ иIагъ. Шъолъырхэм ялIыкIохэм ­ялъэпкъ шъуашэхэр ащыгъхэу ащ хэлэжьагъэх, зэралъэкIэу зыкъагъэлъэгъуагъ. Татарстан илитературнэ объединениехэм лъэтегъэуцохэр яIагъэх, зэлъашIэрэ урыс авторхэм мастер-классхэр къатыгъэх, Iэнэ хъураехэр кIэлэцIыкIу литературэм иIофыгъохэмкIэ ыкIи къыдэгъэ­кIа­кIохэм зэпхыныгъэу адыряIэхэмкIэ зэхащагъэх.

Чъэпыогъум и 23-м, пчыхьэм, культурнэ Гупчэу А. С. Пушкиным ыцIэ зыхьырэм исценэ мэфэкI Iоф­тхьэбзэ инэу я VII-рэ Урысые литературнэ фестивалым илауреатхэр зыщагъэшIуагъэр щыкIуагъ. Зэнэ­къокъум идышъэ лауреат хъугъэ Мария Карягинар, ар Чувашием щы­зэлъашIэрэ усакIу ыкIи драматург.

Литературнэ фестивалэу «ЛиФФт» итыжьын медаль къыдэзыхыгъэр тичIыпIэгъоу, Краснодар щыпсэурэ адыгэ усакIоу Шэуджэн Инвер. Зэнэкъокъум ижюри ащ илирическэ усэ куп осэшIу къыфашIыгъ, ахэр, мы аужырэ уахътэм инджылызы­бзэкIэ, испаныбзэкIэ ыкIи сербыбзэ­кIэ зэрадзэкIыгъэх. ТекIоныгъэр къы­дэзыхыгъэхэм къафэгушIуагъ ыкIи шIухьафтынэу къалэжьыгъэхэр къаритыжьыгъ Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм я Ассамблее итхьамэтэгъоу Маргарита Аль.

Мыщ фэдэ зэнэкъокъу инхэм ятарихъкIэ, адыгэ тхакIор апэрэу лауреатхэм ащыщ хъугъэ. Фестивалэу «ЛиФФт-2024» зыфиIорэр Чувашием икъэлэ шъхьаIэу Чебоксары щызэхащэщт.

Дзэукъожь Нуриет.