Финалныкъом ихьагъ

ГандболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу ифиналныкъо Адыгеим иятIонэрэ командэ ихьагъ. Тре­нерэу Валерий Гончар ыгъэсэрэ пшъашъэхэр ары къахэщыгъэхэр.

Шъолъырхэм язэнэкъокъу фэгъэхьыгъэ едзыгъоу Краснодар щыкIуагъэм 2011-рэ илъэсым къэхъугъэ пшъашъэхэм зыщаушэтыгъ. Турнирым команди 9 хэлэжьагъ, ахэр купитIоу гощыгъагъэх.

Мыекъуапэ илIыкIохэм яплIэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Ащ ыпэкIэ 2012-рэ илъэсым къэхъугъэ тигандболисткэхэри финалныкъом ихьагъэх.