Мыекъуапэ щыкIуагъ

Баскетболыр зыгу рихьыхэрэм яя V-рэ Урысые кIэлэцIыкIу фестиваль Мыекъуапэ щы­кIуагъ.

«Единэ Россием» ифедеральнэ партийнэ проектэу «КIэлэ­цIыкIу спортыр» зыфиIорэм къы­­ды­хэ­лъытагъэу Iофтхьабзэм ишъо­лъыр едзыгъо тикъалэ щырагъэ­кIокIыгъ. Зэнэкъокъум ишап­хъэ­хэм къызэрагъэнафэу, командэ пэпчъ нэбгырищ хэтыгъ.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, Красногвардейскэ районым икIалэхэми ипшъа­шъэхэми текIоныгъэр къыдахыгъ. Теуцожь районым испортсмен ныбжьыкIэхэм ятIонэрэ чIыпIэр ахьыгъ, Кощхьэблэ районыр ящэнэрэ хъугъэ. Джэджэ районым ипшъашъэхэм ятIонэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ, Теуцожь районым ипшъашъэхэр ящэнэрэ хъугъэх.

— Мыекъуапэ щызэхэтщэгъэ зэнэкъокъур баскетболист ныбжьыкIэхэм мэфэкI шъыпкъэ афэ­хъугъ. Адыгеим спортым мэхьа­нэшхо щыраты, ащ хэхъоныгъэ зэришIыщтым щыпылъых, — къы­Iуагъ федеральнэ партийнэ про­ектэу «КIэлэцIыкIу спортыр» зыфиIорэм АдыгеимкIэ икоординаторэу Александр Ким. — Мы проектым ыкIи «Единэ Россием» и Лъэпкъ программэ къа­­дыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIухэр ыкIи Iэтахъохэр физическэ куль­турэмрэ спортымрэ апыщагъэ хъунхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэр ренэу ретэгъэкIокIых. Мы лъэныкъомкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм амалышIухэр яIэнхэм тынаIэ тет. Республикэм ит щагу площадкэхэр ыкIи спортзалхэр агъэцэкIэжьых, зэтырагъэпсыхьэх. А пстэуми яшIогъэшхо къы­зэ­рэкIорэм щэч хэлъэп.