Команди 10 хэлэжьагъ

Сергей Кулаковым ишIэжь фэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъоу зэхащагъэм текIоныгъэр къыщы­дихыгъ командэу «Ошъутен» зыфиIорэм.

Я 25-у рагъэкIокIыгъэ турнирым кIэщакIо фэхъугъэх Мыекъуапэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Сергей иIахьылхэр ыкIи иныбджэгъухэр. ЗэкIэмкIи ащ команди 10 хэлэжьагъ.

Финалым нэсынхэм фэшI командэхэм ешIэгъу тфырытф яIагъ. Апэрэ чIыпIэм фэбэнагъэх «Ошъутенэмрэ» «Ханскэмрэ». Командэу «Ошъутен» зыфиIорэм гъогогъуитIо Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ ыкIи текIоныгъэр къыдихыгъ.

Ящэнэрэ хъугъэ «Спортмастер-2» зыфиIорэр.

Зэнэкъокъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм зэкIэми кубкэхэр, дипломхэр ыкIи медальхэр афагъэшъошагъэх. Джащ фэдэу ешIэкIо анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх.