Нэбгырэ 41-рэ хэлэжьагъ

Теннис цIыкIумкIэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым щызэхащэгъэ Iофтхьабзэм кIэлэцIыкIухэр хэлэжьагъэх.

Лэбапэ, Апшеронскэ, Шытхьалэ, Кощхьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм къарыкIыгъэ спортсмен ныбжьыкIэхэм заушэтыгъ. Нэбгырэ 41-рэ медальхэм афэбэнагъ. Аныбжь елъытыгъэу ахэр гощыгъагъэх.

Зэнэкъокъум анахь дэгъоу зыкъыщызыгъэлъэгъуагъэхэр Апшеронскэ районым илIыкIохэр ары. Ахэм зы текIоныгъэрэ ятIонэрэ чIыпIитIурэ къахьыгъ. Адыгэ Республикэм щыщэу текIоныгъэр къыдэзыхын зылъэкIыгъэ закъор Бзаго Дамир ары. Красногвардейскэ районыр къэзыгъэ­лъэгъогъэ Роман Мироновым, Роман Сергиенкэм ыкIи Алина Трофимовам хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх. Нахьыжъхэм якуп ящэнэрэ щы­хъугъ Артем Вариводиныр. Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу мы зэнэкъокъур зэхащагъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэх Мыекъуа­пэ физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ Адыгэ къэралыгъо университетымрэ.