Къушъхьэхэм ыкIи Iэзэгъупсыхэм адэжь

Ростов къикIыгъэ апэ­рэ зекIо мэшIокум Мые­къопэ районым ит поселкэу Каменномостскэм блэкIыгъэ шэмбэтым щыпэгъокIыгъэх, ­ ар «Къушъхьэхэм ыкIи Iэзэгъупсыхэм адэжь» зыфиIорэ проектэу Урысые мэшIоку гъогухэм (РЖД) агъэпсыгъэм къы­дыхэлъытагъ.

МэшIокур гъогоу къызэрыкIуагъэр: Ростов­-на-Дону — Краснодар — ТIуапсэ — Мыекъуапэ — Хьаджыкъу.

ЗекIохэм программэ гъэшIэгъон апагъохыгъ, мэфитIум Адыгеим идэхагъэ зэрагъэлъэгъуныр ыкIи лъэпкъ шэн-хабзэхэмрэ адыгэ шхыныгъохэмрэ нэIуасэ зэфашIыныр ащ къыдыхэлъытэгъагъ.

Мыщ ыпэкIэ КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъагъ мыщ фэдэ проектхэм Урысыем зекIонымкIэ иамалхэм зэрахигъахъо­рэр, тиреспубликэ IэкIоцI зекIонымкIэ нахь лъэгъуп­хъэ зэрэхъурэр.

Сицыхьэ телъ мы мэшIокур зекIохэмкIэ зэ­рэгъэшIэгъоныщтым. Ахэм тиреспубликэ фэ­гъэхьыгъэ къэбар гъэшIэгъонхэм за­щагъэгъозэн ыкIи кав-
каз хьакIэегъэблэгъэныр зы­фэдэр икъоу зэхашIэн зэ­ралъэкIыщтым
, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Станциеу «Хьаджыкъу» зыфиIорэм мэшIокур ма­фэм сыхьатыр 3-м такъи­къи 5-кIэ ежьагъэу къэсыгъ. ЗэхэщакIохэм язэ­къуагъэп, чIыпIэрысхэри зекIо къэкIуагъэхэм апэгъокIыгъэх, ашIогъэшIэгъо­нэу мэшIокури зэпаплъы­хьагъ.

ХьакIэхэр хэушъхьафыкIыгъэ автобусхэм ара­гъэтIысхьагъэх. Каменномостскэр зэрыпэгэрэ чIы­пIэ дахэм — Хьаджыкъу тIокIэ зэжъум зекIохэр апэ ращэлIагъэх. Ау ащ дэхьанхэм ыпэкIэ ахэм шIухьафтын афашIыгъ: ан­самблэхэу «Синдикэм­рэ» «Казачатамрэ» концерт къафатыгъ. Концертым зе­плъыхэ ужым ахэр зе-
кIо гъогум техьажьыгъэх.

— Апэрэ зекIо мэшIокум Ростов хэкум щыщ нэбгырэ 75-рэ къытфи­щагъ. МэфитIум мыщ уахъ­тэр зэрэщагъэкIощт программэр тэ ахэм афэдгъэхьазырыгъ. ЗекIо гъогум тетхэм яаужырэ уцу­пIэр Адыгеир арэу зэ­рэщытыр къыдэтлъыти, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, тишъолъыр итарихъ, икультурэ, иэкономикэ афэгъэ­хьыгъэ къэбархэм ащыдгъэгъозэнхэу итхъухьагъ, арэущтэуи тыпсэугъ. Мы мазэм джыри зы зекIо мэшIоку тежэ, тыгъэгъа­зэми зы къэкIонэу щыт. Джыдэдэм тэлъэгъу зекIо къытфэкIуагъэхэм проектыр агу зэрэрихьыгъэр, рэзэныгъэ гущыIабэу къы­таIуагъэхэм ар къаушыхьаты, — къыIотагъ Iофтхьа­бзэм изэхэщакIоу, рес­публикэ советэу «ЗекIо Адыгеир» зыфиIорэм хэтэу Ольга Ивановам.

ХьакIэхэр адыгэ щагу­хэм адэхьагъэх, Лъэпкъ музеим щыIагъэх, Гъо­зэ­рыплъэрэ Лэгъо-Накъэ икъушъхьэ тешъорэ зэрагъэлъэгъугъэх. Джащ фэ­дэу ахэр Михайло-­Афонскэ чылысым, Рыфабгъо ипсы­къефэххэм ащыIа­гъэх, Iэзэгъупс­-псы­нэ­кIэчъхэм защагъэпскIыгъ, адыгэ къуаем ыкIи лъэпкъ шхыныгъохэм яIэшIугъэ ауплъэ­кIугъ.

— Краснодар краим сыкъыщыхъугъ нахь мы­шIэми, Москва сыщэпсэу. СицIыкIугъом къыщегъэ­жьагъэу Адыгеир шIу сэлъэгъу, сянэ-сятэхэм сырягъусэу ренэу тыкъакIощтыгъ, къушъхьэхэм къащыткIухьэу, щэтырхэм чэщырэ тащычъыеу бэрэ къыхэкIыгъ. Мыщ фэдэ зе­кIо проект щыIэ зэрэ­хъугъэм лъэшэу сигъэгу­шIуагъ, джыри зэ сикIэсэ Адыгеим сыкъэкIон амал сиIэ хъугъэ, — игупшы­сэхэмкIэ къыддэгощагъ Ольга Папенкэр.

ЗэхэщакIохэм къызэ-ра­IуагъэмкIэ, проектэу «Къу­шъхьэхэм ыкIи Iэзэ­гъупсы­хэм адэжь» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ, зекIо мэшIокухэр шэкIогъум, тыгъэгъа­зэм, мэзаем ыкIи гъэтхапэм тадэжь джыри къэкIощтых.

Александра
Балабась.