Къоджэ тхылъеджэпIэ анахь дэгъур

«Культурэм ихэгъэхъон» зыфиIорэ къэралыгъо программэу Адыгэ Республикэм щыпхыращырэм къыдыхэлъытагъэу, культурэмкIэ Министерствэмрэ Лъэпкъ тхылъеджапIэмрэ республикэ зэнэкъокъоу «2023-м имуниципальнэ тхылъеджэпIэ анахь дэгъу» зыфиIорэр рагъэкIокIыгъ. Ащ мы илъэсым къоджэ тхылъеджэпIи 9 хэлэжьагъ.Зэнэкъокъум пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр тхылъ­еджапIэхэу Адыгеим итхэм яIофшIэн гъэлъэшыгъэныр, IофшIакIэм нахь фэIазэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ащ елъытыгъэу анахь къоджэ тхылъеджэпIэ дэгъур АдыгеимкIэ гъэунэфыгъэныр ары.

Республикэ зэнэкъокъум зэфэхьысыжьхэр зыщыфашIыгъэ Iофтхьабзэр чъэпыогъум и 31-м Шэуджэн район гупчэ тхылъеджапIэм щыкIуагъ. Ащ хэлэжьа­гъэх Шэуджэн район администрацием ипащэ игуадзэу А. Жэмадыкъор, АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу Кушъу Светланэ, культурэмкIэ Министерствэм иIофышIэу Ацумыжъ Лианэ, республикэм ичIыпIэ тхылъеджапIэхэм япащэхэр, яIофышIэхэр, журналистхэр.

Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэмкIэ, щытхъуцIэу «2023-м имуниципальнэ тхылъеджэпIэ анахь дэгъу» зыфиIорэр фагъэшъошагъ Шэуджэн районым игупчэ тхылъеджапIэ (ипащэр Хьамыцу Зар Сэфэрбый ып­хъур). Ащ кIыгъугъ Дипломыр ыкIи сертификатэу сомэ мин 200 зэрылъыр.

Дипломхэр ыкIи къэгъагъэхэр зэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм аратыгъэх:

— Теуцожь районым игупчэ тхылъеджапIэ ипащэу Бэрзэдж Ларисэ «Теуцожь районым илитературнэ картэ» ыIоу краеведческэ электроннэ IофшIагъэу къы­гъэхьазырыгъэм пае;
— Келермесскэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 6-р (Джэджэ районымкIэ пащэр Марина Черкашинар);
— Тэхъутэмыкъое МБС-мкIэ Псэйтыку къоджэ тхылъеджапIэр (Iэшъхьэтетыр ДзэлI Светлан);
— Мыекъопэ районымкIэ гупчэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэр (директорыр Надежда Уманец);
— къалэу Мыекъуапэ и ЦБС-кIэ модельнэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 1-р (пащэр Елена Овсянниковар);
— Кощхьэблэ районым и МЦБС-кIэ Блащэпсынэ модельнэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 1-р (пащэр Мызэ Бэла);
— Красногвардейскэ районым и МЦБС-кIэ Еленовскэ чIыпIэ тхылъеджэпIэ-къутамэу N 6-р (библиотекарь шъхьаIэр Галина Милютинар);
— Гупчэ тхылъеджапIэу Адыгэкъалэ дэтыр (пащэр ХъокIо Сурэт).

Республикэ зэнэкъокъум ижюри итхьамэтагъэр АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ ипащэу, УФ-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Къыкъ Бэл ары. Ащ игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, зэнэкъокъум имурад шъхьа­Iэхэм ащыщыгъ тиреспубликэ икультурнэ кIэн къэзыухъумэхэрэр зыфэгъэзэгъэ IофшIэн гъэнэфагъэхэм ягъэгугъугъэнхэр, цIыфхэр къызлъащэнхэр, ахэм язэгу­рыIоныгъэ-зэдэлэжьэныгъэкIэ мамырныгъэр агъэпытэным фэщэгъэнхэр ары.

Дзэукъожь Нуриет.

Сурэтыр: культурэмкIэ Министерствэр.