Искусствэм идунай хищагъэх

Урысые акциеу «Искусствэм ичэщ» зыфиIорэм шэкIогъум и 4-м Адыгеир хэлэжьагъ.

Шэмбэт пчыхьэм дэхагъэр зикIасэхэм апае музейхэм, театрэхэм, еджапIэхэм ыкIи искусствэхэмкIэ колледжым, галереехэм япчъэхэр къызэIуахыгъэх.

Республикэм икъэлэ гупчэ зы пчэгушхоу хъугъэ, ащ а зы уахътэм концертхэр, къэгъэлъэгъонхэр ыкIи мастер-классхэр щыкIуагъэх. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м икIэлэеджакIохэмрэ икIэлэегъаджэхэмрэ зэхащэгъэ мэфэкI зэхахьэр урамым къыщагъэлъэгъуагъ. Ащ фэдэ шIыкIэр агъэфедагъ искусствэхэмкIэ колледжэу Тхьабысымэ Умар ыцIэ зыхьырэм истудентхэми.

Культурэм искверэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние дэжь щыIэм зыкъыщашIыгъ Камернэ музыкальнэ театрэу А. А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм иартистхэм. ЦIыфэу ащ къекIолIагъэхэм концертыр лъэшэу агу рихьыгъ ыкIи артистхэм къэгъагъэхэр аратыгъэх.

Ахъшам ужым культурэм епхыгъэ къэгъэлъэгъонхэр музейхэм лъагъэкIотагъ. Республикэ сурэткъэгъэлъэгъуапIэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ щыкIуагъ. Ахэм ащыщыгъэх дышъэидэнымкIэ хьакIэхэм заушэтыныр, сувенирхэр ыкIи сурэтхэр ашIынхэр.

Изобразительнэ искусствэм ыкIи дизайным якафедрэ ипащэу, педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, доцентэу, Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу, АР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Елена Абакумовам упкIэшIыным шIоигъоныгъэ зиIэхэр фигъасэщтыгъэх.

— Сэ мастер-классэу зэхэсщагъэм цIыкIуи ини къекIолIагъэх, зы IофыгъуакIэ горэм хэлажьэхэ зэкIэми ашIоигъу, — къыIотагъ ащ.
Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ иIофышIэу Анжела Исаевам адыгэмэ ядышъэидэ фэгъэхьыгъэу хьакIэхэм къафиIотагъ.

АР-м и Лъэпкъ музей макIэп гъэшIэгъонэу къыщагъэлъэгъуагъэр. Пчыхьэ реным хьакIэхэр къэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэх, ижъырэ экспонатхэм защагъэгъозагъ, археологием ишъэф7хэм нэIуасэ зафашIыгъ. Лъэпкъ музеим ихьакIэщ Виктор Марковым итхылъэу «Шъэожъыемэ афэгъэхьыгъэ адыгэ хабзэр» зыфиIорэм лъэтегъэуцо щыфашIыгъ.

— НыбжьыкIэхэм лIыгъэ ахэлъэу пIугъэнхэм, шIум, напэм якъэухъумэн, бзылъфыгъэхэм шъхьэкIэфэныгъэ фыщытыкIэу афыряIэн фаер тхылъым къыреIотыкIых. КъыкIэлъыкIорэр пшъэшъэжъыемэ афытегъэпсыхьагъэу къыдэзгъэкIын гухэлъ сиI, — къыIуагъ авторым.

КъохьэпIэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ Къутамэ колледжэу Тхьабысымэ Умар ыцIэ зыхьырэм истудентхэм зыкъыщашIыгъ. Ащ ыуж музеим чIэт экспозициехэр хьакIэхэм къаплъыхьагъэх, мастер-классхэм ахэлэжьагъэх.

АР-м и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм иартистхэм «Пачъыхьэу Эдип» зыфиIорэм щыщ пычыгъо мыщ къыщагъэлъэгъуагъ. Пчыхьэзэхахьэр лъэпкъ купэу «Мыст» зыфиIорэм иконцерткIэ зэфашIыжьыгъ.

Александра Балабась.