ЗэгурыIоныгъэм игъэпытэн

Адыгэ Республикэм терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ и Комиссие изимычэзыу зэхэсыгъо общественнэ щынэгъончъагъэмрэ лъэпкъ зэ­гурыIоныгъэмрэ ягъэпытэн, экстремистскэ, террористическэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэр республикэм щызэрамыхьанхэм япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсыгъор зэрищагъ. Ащ хэлэжьагъэх респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-мкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м ипрокуратурэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ, щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, улъэкIокIо къулыкъухэмрэ муниципалитетхэмрэ япащэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгум къыщыхъурэ гумэкIыгъохэм, КъокIыпIэ Чыжьэм IашэкIэ зэ­рэщызэпэуцужьыхэрэм япхы-гъэу щынэгъончъагъэр респуб­ликэм щыгъэпытэгъэнымкIэ хэ­бзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ муниципальнэ образованиехэмрэ язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшын фае.

«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным щынэгъончъэнымкIэ Советым, Правительствэм ахэтхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр зыхэлэ­жьэгъэхэ зэхэсыгъор зэрищагъ. Урысыем иконституционнэ гъэ­псыкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэ­хэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ якъэухъумэнкIэ, лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэм игъэпытэнкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэ зэрэфаем шъолъырхэм япащэ­хэми, хэбзэухъумэкIо къулы­къухэмрэ хэушъхьафыкIыгъэ къулыкъухэмрэ яIэшъхьэтетхэми зэхэсыгъом анаIэ щатырара­гъэдзагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Лъэустэнджэл Махьмуд, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм арыс тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щер­баковыр, Росгвардием АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Олег Якушевыр зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх.

Оперативнэ Iофхэр респуб­ли­кэм къыщымыхьылъэнхэм тегъэпсыхьагъэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм Iоф гъэнэфагъэ зэрашIэрэр Iофтхьабзэм къыщы­хагъэщыгъ. Хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэ­хэм къэбарлъыгъэIэс амалхэм, интернет-площадкэхэм, социальнэ хъытыухэмрэ мессенджер­хэмрэ яканалхэм къарыхьэхэрэр ауплъэкIух. Дин пащэхэм зэIу­кIэгъу адыряIагъ, IэкIыб къэ­ралыгъохэм яцIыфхэм, нэмыкI шъолъырхэм къарыкIхэу респуб­ликэм къихьэхэрэм яхьылIэгъэ къэбархэр къаIэкIагъэхьанхэмкIэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэ адыряI. Лъэпкъ-культурэ, ныб­жьыкIэ объединениехэм япащэхэр лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным тегъэ­псыхьэгъэ Iэнэ хъураехэмрэ фо­румхэмрэ ахэлэжьэнхэу къа­рагъэблагъэх.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэу­нэ­фыкIыгъэмкIэ, общественнэ щы­нэгъончъагъэр зэщызыгъэ­къон, политическэ, социальнэ-­экономическэ гумэкIыгъохэр къыздэзыхьын зылъэкIыщтхэм Росгвардием гъунэ алъефы. Iашэ зиIэ цIыфхэри, унэе ухъу­мэкIо организациехэри ауплъэ­кIух. Агъэорэ Iашэ зиIэ цIыфхэм мыгъэ бзэджэшIагъэ зэрахьагъэу агъэунэфыгъэп.

Зэхэсыгъом икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ шъхьафэу къыхигъэ­щыгъ лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр зыукъон зылъэкIыщт хъугъэ-шIэгъэ гомыIухэр къэмыгъэ­хъугъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къа­хэкIыгъэхэм, дин зэфэмыдэхэр зылэжьыхэрэм азыфагу джэ­гъогъуныгъэ къизыгъэтэджэнэу фежьэхэрэм игъом ягъогупэ пыбзыкIыгъэн фае. КъумпIыл Мурат къулыкъу гъэнэфагъэхэм пшъэрылъ афишIыгъ зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ IофыгъохэмкIэ муниципалитетхэм, къэлэ, къо­джэ псэупIэхэм япащэхэм зэ­дэлэжьэныгъэу адыряIэр нахь агъэлъэшынэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу