Зичэзыу ешIэгъум зыфегъэхьазыры

Урысыем изэнэкъокъу и Суперлигэ щешIэрэ «АГУ-Адыифым» зичэзыу ешIэгъум зыфегъэхьазыры.

Мыекъуапэ къэкIощт «Кубань» (Краснодар). Командэхэр ятIонэрэу зэIукIэщтых, апэрэм краим илIыкIохэр нахь щылъэшыгъэх.

Наталья Дерепаскэр зипэщэ командэм текIоныгъэр къыдихыщтмэ непэ къэнэфэщт. ЗэIукIэгъур пчыхьэм сыхьатыр 6-м ра­гъэжьэщт.