ЕшIэгъур зыми ыхьыгъэп

ФутболымкIэ Урысыем изэнэкъокъу иятIонэрэ лигэ хэт командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» командэу «Машук-КМВ-м» IукIагъ, ешIэгъур къалэу Пятигорскэ щыкIуагъ.

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Зэкъошныгъ» (Мыекъуапэ) — 0:0.

Беслан Аджинджал зипэщэ командэр Пятигорскэ дэгъоу щешIэнышъ, текIоныгъэр къыдихыным щыгугъыгъ. Арэущэу зыхъу­кIэ, тикомандэ апэрэ чIыпIэм уцун ылъэкIыщтыгъ. Ау «Зэкъошныгъэм» Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъэп, бысымхэми ар къа­дэхъугъэп. Мыекъуапэ ифутболистхэм зы очко къахьыгъ, мы командэхэр джыри зэ Мыекъуапэ щызэдешIэщтых.

Турым изэфэхьысыжьхэр:

«Машук-КМВ» – «Зэкъош­ныгъ» — 0:0, «Астрахань» — «Рубин» — 1:1, «Легион» — «Кубань Холдинг» — 1:1.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

1. «Машук-КМВ» — 14.
2. «Зэкъошныгъ» — 11.
3. «Рубин» — 11.
4. «Кубань Холдинг» — 8.
5. «Легион» — 7.
6. «Астрахань» — 4.

ШэкIогъум и 13-м «Зэкъошныгъэр» «Легионым» Мыекъуапэ щыIукIэщт, ешIэгъур мафэм сыхьатыр 4-м рагъэжьэщт