ГъогурыкIоным ишапхъэхэм афырагъэджагъэх

Автобус-тренажерэу «Гъогу щынэгъончъагъэм иеджапI» зыфиIорэр шэкIогъум и 3-м Адыгеим щыIагъ. Ащ фэдэ хэушъхьафыкIыгъэ автобусэу Урысыем итыр мы зыр ары.

Кощырэ комплексыр мэфэ реным культурэм и Унэу «Гигантым» дэжь щытыгъ, гъогурыкIоным хэлэжьэрэ ныбжьыкIэ 250-м ехъурэмэ яшIэныгъэхэм ахагъэхъон, агъэпытэнхэ амал яIагъ.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие зэхэщэн-аналитическэ IофшIэнымкIэ ыкIи пропагандэмкIэ иотдел ипащэу, полицием иподполковникэу Бзэджэжъыкъо Мурат къызэриIуагъэмкIэ, мыр кощырэ егъэ­джэпIэ класс псау мэхъу.

— Непэрэ Iофтхьабзэм ип­шъэрылъыр кIэлэцIыкIу-пассажирхэм ящынэгъончъагъэ епхыгъэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэр ары. Мы автобус-тренажерым ишIуагъэкIэ хэушъхьафыкIыгъэ тIысыпIэр ыкIи щынэгъончъэ бгырыпхыр зэрэбгъэфедэнхэ фаер нэрылъэгъу афэ­хъугъ. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэм общественнэ транспортым зэрэщызекIонхэ фаер зэра­гъэшIэн амал яIагъ. Рес­публикэм ирайонхэр зэкIэ къед­гъэблэгъагъэх, чэзыу-чэзыоу еджэкIо цIыкIухэм яшIэныгъэхэр агъэпытагъэх, — къы­Iуагъ Бзэджэжъыкъо Мурат.

Мыекъуапэ къыщыуцугъэ ав­тобусыр итеплъэкIэ цIыфхэр къезыщэкIыхэрэм фэд, ау ыкIоцI узихьэкIэ, щыIэныгъэ псау щыугъоигъ. Джырэ лъэхъаным диштэрэ техническэ пкъыгъохэр, мультимедийнэ оборудованиер итых, тIысыпIэхэр егъэджэн гъэнэфагъэм фытегъэпсыхьа­гъэх.

— КIэлэцIыкIухэр тIысыпIэхэм арытIысхьанхэшъ, хэушъхьафыкIыгъэ бгырыпхымкIэ зырапхыхьан фае. Егъэджэгъу сыхьатыр заублэкIэ, автобусыр ошIэ-дэмы­шIэу лъэшэу къызэтеуцо е аварие хъугъэ фэдэу кIырэу. Къагос нысхъапIэу тIысыпIэм имыпхыхьагъэр ыпэкIэ едзышъ, къефэхы. Джащ фэдэу Iугъо къызэрыкIырэ генератор ит, ащ машIом зы­къыш­тагъэм фэдэу къып­щегъэхъу. Ащ фэдэ чIыпIэ зифэхэкIэ зэрэзекIощтхэ шIыкIэр мультимедийнэу къарагъэлъэгъу, — къыIуагъ автобусым иводителэу Эрвальд Тепляковым.

КIэлэеджакIохэу автобусым исын амал зиIагъэхэм лъэшэу агу зэрэрихьыгъэр къахэщы­щтыгъ, къэбархэр къызэфаIотыжьыщтыгъ.

— ТIысыпIэр сысэу къызежьэм, имыпхыхьагъэу къызгосыгъэ манекеныр нэгушъокIэ къефэхыгъ, — щхызэ къеIуатэ Дая- на К., — Сэри щынэгъончъэ бгырыпхыр стемы­лъыгъэмэ, ыпэкIэ сыфэщтыгъэ. ОшIэ-дэмы­шIэу аварие хъугъэ къыт­шIуигъэшIэу Iу­гъор ыкIоцI къиуцуагъ. Автобусыр гъэшIэгъонэу зэтегъэ­псыхьагъ, фильмэу тызэплъыгъэми шIэ­ныгъэ хэпхынэу щытыгъ.

НыбжьыкIэхэр ежь-ежьырэу къэлэ транспортым рызекIонхэм фэхьазыр хъунхэмкIэ мы проектым мэхьанэ иI. Зыфэдэ щымыIэ хэушъхьафыкIыгъэ ав­тобусэу «Гъогу щынэгъончъа­гъэм иеджапI» зыфиIорэр гъогурыкIоным ишапхъэхэр, щынэгъончъэ бгырыпхыр шIокI имыIэу зэрагъэфедэн фаер ягъэшIэгъэн­хэмкIэ амалышIу дэдэу щыт.

— КIэлэеджакIохэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр ядгъэшIэнхэм лъэшэу тынаIэ тетэгъэты, охътаби тетэгъэкIуадэ. Непэ дгъэфедэгъэ автобусыр гъэшIэгъон дэдэу зэтегъэпсыхьагъ, — хигъэунэфыкIыгъ Мыекъопэ районым игъэсэныгъэ гупчэу N4-м ипащэ иупчIэжьэгъоу Елена Урбанович.

Мы мафэм кIэлэцIыкIухэр езыгъэджагъэхэм ащыщых АР-м кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ те­дзэ зыщызэрагъэгъотырэ Гупчэм, шъолъыр ресурснэ гупчэу «КIэ­лэцIыкIугъом иновигатор» зыфиIорэм яIофышIэхэр. Адыгеим иIэ кощырэ автобусэу «Щынэгъончъэным илабораторий» зыфиIорэм егъэджэгъу сыхьатхэр щырагъэкIокIыгъэх.

Кощырэ комплексым Адыгеир я 8-рэ къэуцупIэ фэхъугъ. Ащ ыпэкIэ Махачкала, Грознэм, Черкесскэ ащыIагъ, джы ТIуапсэ дэт кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэу «Орленкэм» къыщыуцугъэх.
Iэшъынэ Сусан.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.