Адыгеим икIэлэеджакIохэр хэлажьэх

Хьисап гъэсэныгъэ гупчэу «Сириусым» щыкIорэ шэкIогъу гъэсэныгъэ программэм Ады­геим икIыгъэ кIэлэеджэкIо 19 хэлажьэ. Ар шэкIогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 24-м нэс кIощт.

ЗэкIэмкIи я 7 — 11-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджэкIо 200 фэдиз ащ хэлажьэ. Урысыем и Къыблэ ишъолъыр 17-мэ ыкIи Курганскэ хэкум ахэр къарыкIыгъэх. Мыгъэ апэрэу Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Запорожскэ шъолъырым ыкIи Абхъаз Респуб­ликэм ащыщ ныбжьыкIэхэр ащ рагъэблэгъагъэх.

Хьисап шIэныгъэм ылъэныкъокIэ кIэлэеджакIохэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэр, кIэлэеджа­кIохэм творческэ IэпэIэсэныгъэ ахэлъыныр, олимпиаднэ хьисапым зегъэушъомбгъугъэныр ары гъэсэныгъэ программэм пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэр. Адыгэ къэралыгъо университетым и Кавказ хьисап гупчэ ыкIи рес­публикэ естественнэ-хьисап еджапIэм научнэ-методическэ IофшIэныр зэшIуахы. Программэм ипащэр Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даут. ХьисапымкIэ зэлъа­шIэрэ шIэныгъэлэжьхэр, урысыемкIэ анахь специалист цIэры­Iохэр ары кIэлэеджакIохэм егъэджэнхэр афызэхэзыщэхэ­рэр.

ХьисапымкIэ яшIэныгъэхэм зэрахагъахъорэм дакIоу физикэмкIэ курсым едэIущтых. Урысые-Ермэл университетым и Инженернэ физическэ институт ипащэу, профессорэу Айк Саркисян ар зэхищэщт, нэмыкI лъэныкъохэмкIи лекциехэр, курсхэр щыIэщтых.

Хабзэ зэрэхъугъэу, шIэныгъэ­лэжь цIэрыIохэу Андрей Райгородскэр, Алексей Савватеевыр, Николай Андреевыр, Назар Агахановыр, Сергей Дориченкэр ыкIи Максим Пратусевич ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу къафэхъу­щтых. Егъэджэнхэм анэмыкIэу культурнэ программи афызэхащэщт, поэтическэ ыкIи музыкальнэ зэIукIэхэр яIэщтых.

ШэкIогъу хьисап гъэсэныгъэ программэр 2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу «Сириусым» щызэхащэ. Ащ олимпиаднэ хьисапыр, проектнэ ыкIи егъэ­джэн-ушэтын IофшIэнэу кIэлэ­еджа­кIохэм агъэцакIэрэр хэхьэх, хьисапымкIэ ыкIи естественнэ шIэныгъэхэмкIэ лекцие зэфэшъхьафхэр хэгъэгум ишIэныгъэ­лэжь цIэрыIохэм зэхащэх.

Программэм хэлажьэхэрэр аныбжь елъытыгъэу куп-купэу гощыгъэхэу Iоф ашIэ. Я 7-рэ классхэм ащеджэхэрэм базово хьисапым ыкIи олимпиаднэ хьисапым яшIыкIэхэр, я 8 — 11-рэ классхэм олимпиаднэ хьисапыр нахь куоу зэрагъашIэ.

Адыгэ къэралыгъо универ­ситетым ипресс-къулыкъу.