ШэкIогъум и 4-р — лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

1612-рэ илъэсым щыIэгъэ хъугъэ-шIагъэхэу титарихъкIэ мэхьанэшхо зиIагъэхэм япхыгъ мы мэфэкIыр. Хэгъэгум ишъхьа­фитыныгъэ икъэухъумэнкIэ зи­шIогъэшхо къакIохэрэм ащыщ Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэрэзэдэпсэухэрэр.

Уи Хэгъэгу шIу плъэгъун, уфэшъыпкъэн, хэбзэ-зэхэтыкIэхэм, тарихъым, культурэм осэ икъу яптын зэрэфаем ятамыгъ мы мафэр.

ЛIэужыбэмэ зэрахьэгъэ лIы­хъужъныгъэм тырэгушо, Урысыем ифедэхэм, изыкIыныгъэ, ыкIуачIэ нахь ахэхъоным амалэу тиIэр зэкIэ етэхьылIэ.

Лъэпкъишъэм ехъумэ ялIыкIохэр тиреспубликэ щэпсэух. Титарихъ зыщытымыгъэгъупшэным, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ къэухъумэгъэным ренэу тынаIэ зэратедгъэтырэм ишIуагъэкIэ Адыгеир нахь зэтегъэпсыхьагъэ, нахь кIэракIэ мэхъу, щыIакIэу цIыфхэм яIэми нахь зыкъеIэты.

ЗыкIыныгъэу, зэгурыIоныгъэу, лъытэныгъэу тазыфагу илъым ишIуагъэкIэ анахь пшъэрылъ къинхэри зэшIотхынхэ зэрэтлъэ­кIыщтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэ­лъаIо псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ Iоф­хэм гъэхъэгъэшIухэр ащышъу­шIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр