Темыркъэнэ Юр Хьатыу ыкъор

ЗэлъашIэрэ музыкантэу, дирижерэу, режиссерэу, СССР-м инароднэ артистэу, Санкт-Петербург ифилармоние ихудожественнэ пащэу, орденэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIорэм ишъуашэхэр зэкIэ къэзылэжьыгъэу Темыркъэнэ Юрэ ыныбжь илъэс 85-м итэу идунай ыхъожьыгъ.

Дунэе музыкальнэ искусствэм щызэлъашIэрэ IэпэIасэу ар щытыгъ, Урысыем, IэкIыб къэралхэм япэрыт творческэ купхэм адэлажьэщтыгъ, дунаим иутыгу анахь цIэрыIохэм закъы­щигъэлъэгъуагъ.

Зыщыщ адыгэ лъэпкъыр, къэралыгъор Темыркъэнэ Юрэ цIэрыIо ышIыгъэх, дунаим щагъэлъапIэщтыгъ, тын лъэпIабэ къылэжьыгъ. Творческэ Iоф­шIэным нэмыкIэу общественнэ Iофхэри ащ чанэу зэшIуихыщтыгъэх. ШIушIэ ыкIи патриотическэ концертхэм язэхэщэн тегъэпсыхьэгъэ культурнэ егъэ­жьапIэхэм я Дунэе Фондэу Темыркъа­нэм ыцIэ зыхьырэр къызэIуихыгъ, джащ фэдэу фондэу «Талант и успех» зыфиIорэми изэхэщэкIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Темыркъанэм иIахьылхэм афэтхьаусыхагъ.

«Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим, Темыр Кавказым ыкIи зэрэкъэралыгъуи якультурэ IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным Темыркъэнэ Юрэ иIахьышхо хилъхьагъ. Ар зышIэщтыгъэхэми, искусствэм уасэ фэзышIыхэрэми чIэнэгъэшхо афэхъугъ. Тхьэм джэнэт къырет!» — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.