Руслъан тигъэгушIуагъ

ТхэквондомкIэ дунаим и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу бэмышIэу къалэу Казань щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтыгъ Кощхьэблэ спорт еджапIэм зыщызыгъэсэрэ Вэрэкъо Руслъан.

Турнирым къэралыгъо 16 хэлэжьагъ: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Белоруссиер, Тыркуер, Иран, Киргизиер, Вьетнам, Индиер, Шам, нэмыкIхэри. Вэрэкъо Руслъан зэIукIэгъуи 7 иIагъ, ахэм ащыщэу 6-р къыхьыгъ, ау финалым Киргизием илIыкIо къыщытекIуагъ.

Илъэс 12 — 14 зыныбжь кIалэхэр зыхэт хэшыпыкIыгъэ командэхэм язэнэ­къокъу Урысыем ятIонэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къы­дэзыхыгъэхэм Руслъани ащыщ.