Мыекъуапэ ибзылъфыгъэхэм я Союз зэхищагъ

Адыгэмэ ятарихъ иухъумакIоу, лъэпкъ культурэр кIэзыугъуаеу, тапэкIэ ащ къырыкIощтым зыгу фэузэу, Улапэ имузей ипащэу Алыбэрд Аминэт Мыекъуапэ ибзылъфыгъэхэм я Союз илIыкIохэм зэIукIэгъу адыриIагъ.

Союзым хэтхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэм, япшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэм Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.

Марианна Михайловскаяр Мыекъуапэ ибзылъфыгъэхэм я Союз ипащ. Ащ чъэпыогъум и 28-м Улэпэ музеим зэхэхьэ гъэшIэгъон щызэхищагъ. Алыбэрд Аминэт творческэ цIыф зыфаIохэрэм ащыщ, усэхэр етхых.

Ащ дакIоу предприниматель бзылъфыгъэ Iуш, чан, хьалэл, цIыфхэм лъытэныгъэ къыфашIы, улэпэ ны Хасэм ипащ.

Музеир щыIэныгъэм иIота­кIоу, тарихъым иугъоякIоу зэ­рэщытыр, мэхьанэшхо зиIэ Iоф­хэр зэригъэцакIэхэрэр Алыбэрд Аминэт зэхахьэм къыщи­Iуагъ. Тарихъым, лъэпкъ шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэ пкъыгъо 200 илъэсым къыкIоцI ыугъоигъ, ахэр хьакIэхэм арагъэлъэгъугъ. Лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоным адыгэ шъуа­шэм, тхыпхъэхэм ядэхагъэ къе­Iуатэ, ахэм уяплъызэ, тарихъым инэкIубгъохэм нахь куоу зафэогъазэ. Къуаджэу Улапэ итарихъ къизыIотыкIырэ пкъыгъохэр ты­дэкIи пылъагъэх.

Дахэу зэгъэфэгъэ къэгъэлъэ­гъоныр сурэтхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэ. ЛIэужхэм язэпхыныгъэхэм уяплъызэ, гупшысэу пшIырэр щыIэныгъэм еопхы.

Улапэ иIуашъхьэхэм къащы­чIахыгъэхэ дышъэм, тыжьыным, гъуаплъэм, гъучIым, штаукIым ахэшIыкIыгъэхэм ятарихъ узы­Iэпещэ.

Мыекъуапэ ибзылъфыгъэхэм я Союз нэужым Iэнэ хъурае зэхищагъ. Хъулъфыгъэр унагъом ышъхьэу щытын зэрэфаем, уна­гъом мэхьанэу иIэм, адыгабзэм изэгъэшIэн афэгъэхьыгъэ гумэкIыгъохэм анэсыгъэх. Джащ фэдэу сабыибэ зэрысхэм джырэ уахътэм алъыплъэгъэн зэрэфаер къаIуагъ. Анахьэу къэгущыIагъэмэ хагъэунэфыкIыгъэр унагъом гъэсэныгъэу илъым мэхьанэшхо зэриIэр ары. Сыда пIомэ, сабыим идунэееплъыкIэ къызщежьэрэр унагъор ары. Адыгэ бзылъфыгъэр унагъом иухъумакъоу щытыным ишъэф­хэмкIэ Аминэт къэзэрэугъоигъэ­хэм адэгощагъ.

«Бзылъфыгъэхэр непэ зынэмысыгъэхэ щыIэп. Ахэр политикэм хэтых, общественнэ IофышIэх, шIэныгъэлэжьых, егъэ­джакIох, цIыфмэ яIазэх, щакIох, компьютерыр агъэфедэшъу. БлэкIыгъэ зэманхэм ялъыты­гъэмэ, непэрэ щыIакIэм бзы­лъфыгъэм чIыпIэшхо щеубыты, — хигъэунэфыкIыгъ Аминэт. — Ау Iофхэм апылъызэ бэ IэкIэкIырэр, бзылъфыгъэм иза­къоу илъфыгъэхэм япIун ыпшъэ релъхьажьы. Ау мыщ дэжьым тым ищынагъуи, нэжъ-Iужъым иIушыгъи унагъом илъын фае. Хъулъфыгъэм уасэу иIэр зы­фэдэщтыр бзылъфыгъэр ары зыIэ илъыр. Ар тиадыгэ бзы­лъ­фыгъэмэ къызэрагурыIорэм щэч хэлъэп, сыдигъуи унагъом иухъумакIоу зэрэщытыр зы­щы­шъумыгъэгъупш».

Лъэпкъхэр зэфэзыщэрэ музеим икъэгъэлъэгъон зэзыгъэлъэгъу зышIоигъохэр зэхэщакIом Улапэ регъэблагъэх.

Лъэпшъыкъо Фатим.

Сурэтыр: Шъаукъо Саид.